Sida:Psalm1695-1.djvu/66

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
108 Konung Dawidz Psalmer. Konung Dawidz Psalmer. 109

Och åkallar Gudh medh flijt/
Ropar högt: O min tillijt!
Gudh min klippa! hwij förgäter
Tu migh/ then så sorgen gråter?

7. Hwij skal jagh så ängslig wara/
När min owän tränger migh?
Jagh weet fögo til at swara/
När han dierft förhäfwer sigh:
En thet är migh som ett mord/
Tå jagh hörer thessa ord:
Hwar är nu then Gudh tu dyrckar?
Huru hielper han och styrcker?

8. Men/ min siäl/ war eij bedröfwad/
Giör eij oro vthi migh:
HErren kommer oförtöfwad/
När man bidar stadelig
Vthi hoppet hans miskund/
Och hans rätta hielpestund.
Thet skal jagh ock wist besinna/
Och hans hielp migh wäl påminna.


54.
Then 43 K.D. Psalm. Se tonen Num. 42.

1. DÖm migh/ min GUdh/ befordra min rätt/
    Och min oskyldighet städa/
Oheligt folck vthrotas lät/
    Som wil högmodelig råda.
Fräls migh ifrån the falskas ofog/
Och från the onda som plåga migh nogh/
  Tu Gudh/ min starckhet allena.

2. Hwij wil tu drifwa migh bort ifrån tigh/
    Och låta migh gåå så bedröfwad/
Tå fienden tränger migh hårdelig/
    Och mot migh all arghet haar öfwat?
Titt lius och tina sanning vthsänd/
At the migh leda/ mitt hierta vptänd
  Medh andacht tigh til at tiena.

3. Föör migh doch til titt heliga berg
    Och til tin boning skiöna/
Alt hwad migh hindrar nådigt afwärg/
    At jagh tin godhet må röna/
Och til Gudz Altare gierna ingåå
Til Gudh af then jagh glädie kan fåå/
  Til Gudh/ min Gudh ther at tacka.

4. Hwarföre bedröfwar tu tigh min siäl
    Och äst vthi migh så orolig?
Haf hoppet til Gudh/ han hielper tigh wäl
    Och håller sitt löfte troligt.
Jagh skal änu prisa thet wisserlig/
Han medh sit ansichte hielper migh/
  Och wil migh en nådig Gudh wara.


55.
Then 45 K.D. Psalm.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 55 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/55 saknas

D 3 täckias