Sida:Psalm1695-1.djvu/67

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
110 Konung Dawidz Psalmer. Konung Dawidz Psalmer. 111

1. JAgh siunger om en Konung båld/
Och om hans macht och stora wåld/
En skiön och lustig wisa:
Then samma är mins hiertans dicht/
Och medh min snälle tungos skrift
Författad/ honom at prisa.
Ibland alla tu fägrast äst/
Och tina läppar täckias bäst:
Ty haar Gudh tigh wälsignat
Medh en ewinnerlig hugnat.

2. Tu hielte bind widh tigh titt swerd/
Och haf then lyckan tu äst wärd/
Sanningene til ähra:
På thet the arma må skee rätt/
At the eij må förtryckias slätt/
At tigh the thet begära.
Ty skal ock tå tin högra hand
Bewisa under i all land:
För tin skott skola falla
Tine fiender alla.

3. O Gudh tin stool är tigh beredd/
At han altijd i ewighet
Skal blifwa fast och wahra:
Tin Konungzliga spira och macht
Är medh rättwiso ombelagd/
Ty blifwer hon utan fahra.
Rättferdighet tu hafwer kär:
Men then som orättferdig är
Kan icke tigh behaga/
Från tigh han måste draga.

4. Ty hafwer Gudh rin Gudh tigh smordt
Medh glädienes olio/ och ähra giordt/
Meer än medbröder tina.
När tu uthi tin härlighet går
Af the Elphenbens palatz klar/
Så fast tin kläder skina/
Beguten medh ädla Myrrham;
Ty går tu ock medh stoor mohn fram:
Konunga döttrar wäna
Gåå i titt smycke skiöna.

5. Bruden then tigh är myckit kär/
På högra handen står tigh när/
Beprydd medh gullet klara.
Hör tu dotter fager och skiön/
Bög tin öron och war eij seen/
Förgåt hwad titt kan wara:
Så warder tu Konungenom täck/
Tin fägring utan feel och bräck;
Han är tin HErre käre/
Then skal tu dyrcka och ähra.

6. Tyri dotter kommer ock ther/
En härlig skänck hon medh sigh bär/
Til at honom förähra.
The rike bland folcket komma medh/
Och för honom til jorden nedh
Falla/ och nådh begära.

Rätt- Konun-