Hoppa till innehållet

Sida:Psalm1695-1.djvu/73

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har inte korrekturlästs
122 Konung Dawidz Psalmer. Konung Dawidz Psalmer. 123

1. Förbarma tigh/ Gudh/ Öfwer migh/
För tin stora barmhertighet:
Och för then nådh som är i tigh/
Tag bort min iorättferdighet:
Twå af min synd och giör migh reen:
Ty min brist jagh wäl känna kan/
Mot tigh jagh hafwer syndat alleen/
At tin Ord skola blifwa sann.

2. Sij/ Gudh/ i synd jagh födder är/
J synd migh aflad moder min:
Sij/ sanning hafwer tu doch kär/
Tin hemlighet gaf tu migh in:
Stänck migh medh helsosam Isop/
Som sniö warder jagh hwijt och reen:
Låt migh höra glädie och hopp/
Så frögdas min förskräckta been.

3. Ifrån min synd titt ansicht wänd/
Min synd tag från migh alla slätt/
Och hiertat skapa i migh reent;
Giör migh i Andan ny och rätt:
Kasta migh icke tigh ifrå:
Och tag eij bort tin Anda godh:
Tin Hälsos glädie låt migh fåå/
Styrck migh i Andans frija modh.

4. Tin wägh jagh gierna lära wil/
Them som orättwise äro/
At the tigh skola falla til/
Och gifwa tigh prijs och ähro.
O HErre mine Helsos Gudh/
Fräls migh från synder mina:
Min tunga skal efter tin budh
Förkunna rättwisan tina.

5. Om tu hade haft offer kär/
Jagh hade ju thet gifwit tigh:
Men thet offer som tu hafwer lärdt/
Är hiertat som bedröfwar sigh.
Giör wäl widh Zion/ HErre min/
Så warder upbygd medh tin Ord
Jerusalem then staden tin/
Ther reen offer warda tigh giord.


61.

Then 52 K. D. Psalm.

Koral nr 61 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/61 saknas

1. HWij berömmer tu fast tigh
Af myckna ondsko tine/

Them Q 2 Tu