Sida:Psalm1695-1.djvu/72

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
120 Konung Dawidz Psalmer. Konung Dawidz Psalmer. 121

1. O HErre Gudh giör nådh medh migh/
För then miskund som är i tigh;
Förlåt migh synder mina/
Af stora mildhet tina:
Och för tine barmhertighet/
Twå af min orättferdighet/
Och giör migh reen från synden:
Min brist kan jagh besinna.
Ty min synd är altijd för migh;
Syndat hafwer jagh allena mot tigh/
För tigh hafwer jagh illa giordt:
Men tu blifwer sann uthi tin Ord/
Och winner tå tu dömes.

2. Sij/ Gudh/ i synd jagh aflad war/
också min moder som migh bar/
Haar migh i synd undfångit/
Stoor synd haar jagh begångit:
Sij/ Gudh/ tu hafwer sanning kär/
Tina wijshet som hemlig är/
Hafwer tu migh förkunnat/
At jagh kan thet begrunda.
Stänck migh medh Isop/ HErre min/
Så warder jagh sniöhwijt och reen;
Tin frögd och lust låt höra migh/
At the been måge frögda sigh/
Som tu hafwer förkorssat.

3. Titt ansichte wänd ock ifrå
Mina synder hade stora och småå:
Min missgierning afftrapa:
Reent hierta i migh skapa:
Tin Anda förnya i migh:
Och kasta migh eij bort från tigh:
Låt migh tin Helga Anda
Eij mista godh och sanna:
Tin helsos tröst låt höra migh:
Tin frija Anda stärck migh medh:
Och jagh wil lära them tin wägh/
Som ännu intet känna tigh/
At the sigh til tigh wända.

4. Min Helsos Gudh/ fräls migh också
Från blodskuld/ at min tunga må
Tin rättwisa förkunna/
Och tin prijs högt uthsiunga.
Ty offer hafwer tu eij kär/
Brännoffer eller hwad thet är:
Men Gudz offer försanne/
Är en bedröfwad Ande.
Giör wäl widh Zion/ HErre min/
Så upbyggdes medh Orden tin
Jerusalem then store stadh/
Ther tu til offer hafwer behag/
Som på titt Altare offras.

60.

Koral nr 60 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/60 saknas

Och Mot