Sida:Psalm1695-1.djvu/91

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
158 Konung Dawidz Psalmer. Konung Dawidz Psalmer. 159

76.

Then 84 K. D. Psalm. Se tonen Num. 116.

1. O Huru liuflig är
Tin boning/ HErre kär/
Titt tempel och tin Kyrckia;
Ther sigh min siäl kan styrckia/
Och medh titt Ordh sigh spisa/
Samt all tin godhet prisa.

2. Min siäl stoor trängtan haar/
Och medh åstundan faar
Til tina helga gårdar/
Ther hon hugswalad warder.
Min siäl och kropp sigh frögder/
Och är i Gudh förnägder.

3. Rätt som the foglar små
Medh hast och stoor åtrå
Til sina nästen fara/
Ther ungarna mån wara;
Så wil min siäl och trängta/
Fram til titt altar längta.

4. Ty sij! thet håller hon/
O JEsu/ för tin Thron/
Min Konung! ther tu skäncker
Tin nådh: och hon betäncker
Sin plicht/ at hon skal lära
Tin budh/ och tigh rätt ähra.

5. Ach! sälle the som boo
Uthi titt huus medh roo!
Och hiertat stedze wända
Til thet som mäst kan lända
Tigh til all prijs/ och söka
Sin troo medh titt Ord öka.

6. Ach! salige jämwäl the/
Som altijd låta see/
At the på Gudh förtrösta/
Och uthi hoppet tyste
Rätt wandra/ toligt lida/
Och HErrans hielp förbida.

7. Fast the medh sorg och qwahl
Then swåra jämmer-dahl
Tijdt genom wandra skola/
The lijkwäl gladsamt tola/
Och lifsens källa finna/
Af hwilken tröst kan rinna.

8. Ja theras lärare
Medh hiertans hugnat see/
At Gudz budh blij åthlydde/
Och the medh seger prydde.
När ondskan warder bunden/
Och saligheten wunnen.

9. Ach HErre! hör min röst/
Tu äst min enda tröst:
Befrämja Christi Rijke
Och Satan tädan wike!
Låt migh ther uthi wara
En lem then tu förswarar.

10. Ty tiena tigh en dagh/
Är sällare behag
Än hela werldsens glädie;
Ja om tu wilt tilstädia

Tigh At