Sida:Psalm1695-1.djvu/92

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
160 Konung Dawidz Psalmer. Konung Dawidz Psalmer. 161

At jagh tin huusdör wachtar;
Jagh all tin tå förachtar.

11. Tu äst min Sool i köld/
I frijd ästu min skäld.
Min troo kan tu uptända/
All fahra från migh wända/
Migh nådh och ähro gifwa
Och låta salig blifwa.

77.

Then 85 K. D. Psalm.

Koral nr 77 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/77 saknas

1. HErre som offta nådelig
Warit hafwer tino lande;
Och Jacobs fängzle wäldelig
Giordt löst/ och stilt hans wände;
Tins folcks missgierning gifwit til/
Förlåtit synder alla:
Ty tu äst både godh och mild/
Och låter wreden falla;
Til bättring tu oss kallar.

2. Tröst oss ock nu/ O HErre blijd/
Och lät tin wrede fara:
Wil tu ock nu til ewig tijd
På oss så wreder wara?
Fräls oss doch af tine godhet/
At titt folck frögd må finna:
Låt lysa tin barmhertighet/
Och hielp i thetta sinne/
At wår sorg må förswinna.

3. Ach! at jagh måtte höra fåå/
Hwad HErren Gudh doch talar:
Ty hans taal gäller frijd uppå/
Sitt folck han så hugswalar:
Sin Helgonhafwer han fullkär/
Wacht mån han om them hålla
At thet ju icke så tilbär/
At the i dårskap falla/
Ther the förtwifla medh allo.

4. Han hielper allom medh sin hand/
Som i hans fruchtan lefwa/
At ähra må uthi wårt land
Ibland oss boo och blifwa:
Sanning också barmhertighet
Skola här komma tilsamman:
Så skal ock sann rättferdighet

Tins X Kyssa