Sida:Psalm1695-2.djvu/10

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
254 Jule Högtijds Psalmer. 255

Låt migh tin godhet finna
O Princeps gloriæ,
Trahe me post te, Trahe me post te!


3. O Patris charitas,
O Nati lenitas,

Wij wore alle fördärfwad
Per nostra crimina:
Så hafwer han oss förwärfwat
Cœlorum gaudia:
Eija wore wij ther! Eija wore wij ther!

4. Ubi sunt gaudia,
I then helga Stadh/
Ther the Änglar siunga
Nova cantica;
Och the klockor klinga/
In Regis curia;
Eija wore wij ther! Eija wore wij ther!

131.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 131 [visa] [redigera] [historik] [rensa sidcachen]


\version "2.14.2"

% Lilypond i MediaWikis Score extension är tämligen begränsad då Lilypond körs i safe mode (lilypond -dsafe=#t)
% vilket slår av de flesta avancerade funktionerna av säkerhetsskäl. Dessutom kör svenska
% wikisource med en ganska gammal version av Lilypond (2.14) som saknar en del funktionalitet
% eller som är omöjlig att använda i safe mode.


%%% taktstreck %%%

% "divisioMaxima" = heldraget taktstreck
divMax = {
 % Egentligen vore det kanske önskvärt med divisioMaxima genom
 %  \once \override BreathingSign #'stencil = #ly:breathing-sign::divisio-maxima
 %  \once \override BreathingSign #'Y-offset = #0
 %  \breathe
 % men det fungerar inte av okänd anledning. Går inte heller att inkludera "gregorian.ly" (safe mode).
 %
 % i stället använder vi ett vanligt taktstreck. 
 \bar "|"
}

% slutstreck
divFin = {
 \bar "||"
}

%%% paper & layout %%%
\paper {
 indent=0\mm
 short-indent=0\mm
 oddFooterMarkup=##f
 oddHeaderMarkup=##f
 print-page-number=##f
}

% Vi kan inte ändra accidentalStyle manuellt. Som lösning använder vi MensuralVoice som har rätt bra inställningar.
%    \accidentalStyle "neo-modern"       % Kräver 2.15
%    #(ly:set-accidental-style 'neo-modern) % Fungerar inte i safe mode

\layout {
 \context {
  \Score
  timing = ##f 
  \remove "Bar_number_engraver"
 }

% \context {
%  \Staff
%  \override TimeSignature #'style = #'mensural
%  \override NoteHead #'style = #'petrucci
% }

 % MyVoice = MensuralVoice med Petrucci NoteHeads
 \context {
  \MensuralVoice
  \name "MyVoice"
  \alias "Voice"
  \consists "Slur_engraver"
  \override NoteHead #'style = #'petrucci
  \override Rest #'style = #'mensural
%  \override Flag #'style = #'mensural  % 2.16+
  \override Stem #'flag-style = #'mensural  % 2.14
  \override Stem #'thickness = #1.7
%  \override Stem #'length = #5.5
 }

 % MyStaff = MensuralStaff, fast med taktstreck
 \context {
  \MensuralStaff
  \name "MyStaff"
  \alias "Staff"
  \denies "Voice"
  \defaultchild "MyVoice"
  \accepts "MyVoice"
  \override BarLine #'transparent = ##f
  \override StaffSymbol #'thickness = #1.0 % default
%  \override StaffSymbol #'thickness = #1.3
 }

 \context {
  \Score
  \accepts "MyStaff"
 }
}

%%% takt, tonart etc %%%

pre = {
 \time 2/2
 \key d \minor
}

premelody = {
 \autoBeamOff
 \clef "petrucci-c1"
 \pre
}

prebass = {
 \autoBeamOff
 \clef "mensural-f"
 \pre
}

voicename = MyVoice

%%% melodi %%%

melody = \relative c' {
 \repeat volta 2{g'8 c4 a f c' d d c4.\fermata\divMax
c8 d4 e f e d d c4.\fermata\divMax
a8 d4. c8 bes4 a g2 f4.\fermata\divMax}
c'2 a2 c2 a2\fermata\divMax
a4 a g g a a g g a a g2 f1\fermata\divMax
f'2 e2 d2 c2 bes2 a2 g2 f2\fermata\divFin
}

%%% bas %%%

bass = \relative c {
 \repeat volta 2{f8 e4 f d c g' g, c4.\fermata\divMax
f8 d4 c d d f g c,4.\fermata\divMax
f8 bes4 a bes f, c'2 f,4.\fermata\divMax}
e2 f2 c'2 f,2\fermata\divMax
f'4 f c bes a4. bes8 c4 bes a bes c2 f,1\fermata\divMax
f2 g bes c d e4 f c2 f2\fermata\divFin
}

verse = \lyricmode {
 <<
{ Så skiön ly -- ser then Mor -- gon -- stiern/
Full nådh och san -- ning af HEr -- ran/
Then sö -- te ro -- ten Jes -- se: }
\context Lyrics = "versRad2" { \set associatedVoice = "melody" 
Tu Da -- wids Son af Ja -- cobs slächt/
Min Ko -- nung och Brud -- gum -- me täck/
Mitt hier -- ta wil be -- sit -- tia; }


>>

Kär -- lig/ liuf -- lig/ skiön och här -- lig/
Rijk och ähr -- lig/ stoor af nå -- de/
Högh och kraff -- tig i tin gåf -- wor.
}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%% png / svg %%%

\score {
 <<
  \new \voicename = "melody" { \premelody \melody }
   \new Lyrics \lyricsto "melody" { \verse }
  \new \voicename {\prebass \bass }
 >>
 \layout {}
}

%%% midi / ogg %%%

\score {
 <<
 \new Staff { \unfoldRepeats { \melody } }
 \new Staff { \unfoldRepeats { \bass } }
 >>
 \midi {
  % \tempo 80 3 % 2.16+
  \context {
   \Score
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 80 3)
  }
  \context {
   \Staff
   midiInstrument = #"church organ"
  }
 }
}


1. SÅ skiön lyser then Morgonstiern/
Full nådh och sanning af HErran/
Then söte roten Jesse:
Tu Dawids Son af Jacobs slächt/
Min Konung och Brudgumme täck/
Mitt hierta wil besittia;
Kärlig/ liuflig/ skiön och härlig/
Rijk och ährlig/ stoor af nåde/
Högh och krafftig i tin gåfwor.

2. Tu min pärla och dyra kron/
Sanner Gudh och Marie Son/
En stoor högboren Konung!
Mitt hierta frögdar titt lilium/
Thet helga Evangelium
Är jdel miölck och honung.
Eij! mitt Blomster fijnt/
Hosianna! Himmelsk Manna/ thet wij äte/
Tigh kan jagh aldrig förgäta.

3. Efterlåt migh mitt hiertans sinn/
Tu klare Jaspis och Rubin/
Tin kärlek stoor och blida:
Och intryck honom at jagh är
En lem i tin Församling kär/
Ett refbeen af tin sida.
Efter tigh längtar migh/
Gloriosa Coeli rosa/ siuk och sund/
Min såår hela i alla stund.

4. När Gudi är min hielp och frögd/
Ther medh han migh af Himmels högd
Så mildeliga styrcker.

Kk O JE-