Sida:Psalm1695-2.djvu/9

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
252 Jule Högtijds Psalmer. 253

Af een jungfru/ som sagt hade Gabriel.

2. Konungen af Himmelrijk
Kom här nedh på jorderijk/
At giöra oss sigh sielf lijk.
Thet är nu skedt/ rc.

3. Högt är hans Namn Jmmanuel/
En stoor tröst i Jsrael/
Som sagt hafwer Gabriel.
Thet är nu skedt/ rc.

4. Wij wore alle förderfde i grund/
Gudz Son haar af sin miskund
Oss frälsat i thenna stund.
Thet är nu skedt/ rc.

5. Satan hade oss gripit wist
Medh sin lögn och arga list/
Frälst hafwer oss JEsus Christ.
Thet är nu skedt/ rc.

6. Then saliga tijd nu kommen är/
Ther om Propheten witne bär/
At Gudz Son skulle födas här.
Thet är nu skedt/ rc.

7. Ho som Christum wil försmåå/
Och eij efter hans lärdom gåå/
Han kan aldrigh nåder fåå.
Thet är nu skedt/ rc.

8. Then synden öfwergifwa wil/
Begärandes Gudz nådh ther til/
Gudh är honom blijd och mild.
Thet är nu skegt/ rc.

9. Thet hafwer Christus oss förtient/
Ther til haar Gudh honom uthsändt:
Medh wår macht war intet bewändt.
Thet är nu skedt/ rc.

10. Therföre man Gudh tacka skal;
Hans budh hålla medh kärlek all;
Ty han hielper af dödsens qwahl.
Thet är nu skedt/ som spådt hafwer Esaias.
Gabriels ord the äro fullkomne nu. Eija. rc.

130.

Koral nr 130 [visa] [redigera] [historik] [rensa sidcachen]


\version "2.14.2"

% Lilypond i MediaWikis Score extension är tämligen begränsad då Lilypond körs i safe mode (lilypond -dsafe=#t)
% vilket slår av de flesta avancerade funktionerna av säkerhetsskäl. Dessutom kör svenska
% wikisource med en ganska gammal version av Lilypond (2.14) som saknar en del funktionalitet
% eller som är omöjlig att använda i safe mode.


%%% taktstreck %%%

% "divisioMaxima" = heldraget taktstreck
divMax = {
 % Egentligen vore det kanske önskvärt med divisioMaxima genom
 %  \once \override BreathingSign #'stencil = #ly:breathing-sign::divisio-maxima
 %  \once \override BreathingSign #'Y-offset = #0
 %  \breathe
 % men det fungerar inte av okänd anledning. Går inte heller att inkludera "gregorian.ly" (safe mode).
 %
 % i stället använder vi ett vanligt taktstreck. 
 \bar "|"
}

% slutstreck
divFin = {
 \bar "||"
}

%%% paper & layout %%%
\paper {
 indent=0\mm
 short-indent=0\mm
 oddFooterMarkup=##f
 oddHeaderMarkup=##f
 print-page-number=##f
}

% Vi kan inte ändra accidentalStyle manuellt. Som lösning använder vi MensuralVoice som har rätt bra inställningar.
%    \accidentalStyle "neo-modern"       % Kräver 2.15
%    #(ly:set-accidental-style 'neo-modern) % Fungerar inte i safe mode

\layout {
 \context {
  \Score
  timing = ##f 
  \remove "Bar_number_engraver"
 }

% \context {
%  \Staff
%  \override TimeSignature #'style = #'mensural
%  \override NoteHead #'style = #'petrucci
% }

 % MyVoice = MensuralVoice med Petrucci NoteHeads
 \context {
  \MensuralVoice
  \name "MyVoice"
  \alias "Voice"
  \consists "Slur_engraver"
  \override NoteHead #'style = #'petrucci
  \override Rest #'style = #'mensural
%  \override Flag #'style = #'mensural  % 2.16+
  \override Stem #'flag-style = #'mensural  % 2.14
  \override Stem #'thickness = #1.7
%  \override Stem #'length = #5.5
 }

 % MyStaff = MensuralStaff, fast med taktstreck
 \context {
  \MensuralStaff
  \name "MyStaff"
  \alias "Staff"
  \denies "Voice"
  \defaultchild "MyVoice"
  \accepts "MyVoice"
  \override BarLine #'transparent = ##f
  \override StaffSymbol #'thickness = #1.0 % default
%  \override StaffSymbol #'thickness = #1.3
 }

 \context {
  \Score
  \accepts "MyStaff"
 }
}

%%% takt, tonart etc %%%

pre = {
 \time 2/3
 \key g \major
}

premelody = {
 \autoBeamOff
 \clef "petrucci-c1"
 \pre
}

prebass = {
 \autoBeamOff
 \clef "mensural-f"
 \pre
}

voicename = MyVoice

%%% melodi %%%

melody = \relative c' {
 \repeat volta 2{g'2 g1 a2 b1 c2 d1 (e2 d1) \fermata\divMax}
\repeat volta 2{d1 e2 d1 c2 b2. (a4) b2 g1\fermata\divMax
g2 a1 a2 b1 a2 g1 (a2) b1\fermata\divMax}
e,1 e2 fis1 fis2 g2. (a4 b c d1)\fermata\divMax
b1 b2 a2. (g4) a2 g1\fermata\divFin
}

%%% bas %%%

bass = \relative c {
 \repeat volta 2{g'2 g1 fis2^"6" g1 e2^"6" d1 a2 d1\fermata\divMax}
\repeat volta 2{g1 c,2 g'1 a2 e1. e1\fermata\divMax
e2 d1 d2 g1 d2 e1 d2 g,1\fermata\divMax}
c1 a2 d1. e1. d1\fermata\divMax
g,1 b2^"6" d1. g,1\fermata\divFin
}

verse = \lyricmode {
 <<
{ In dul -- ci ju -- bi -- lo, }
\context Lyrics = "versRad2" { \set associatedVoice = "melody" Siun -- ger på jor -- den boo/ }


>>


<<
{ All wår hier -- tans glä -- di -- e Lig -- ger in præ -- se -- pi -- o, }
\context Lyrics = "versRad2" { \set associatedVoice = "melody" Och skijn som So -- len wi -- da Mat -- ris in gre -- mi -- o, }


>>

Alp -- ha es & O, Alp -- ha es & O.
}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%% png / svg %%%

\score {
 <<
  \new \voicename = "melody" { \premelody \melody }
   \new Lyrics \lyricsto "melody" { \verse }
  \new \voicename {\prebass \bass }
 >>
 \layout {}
}

%%% midi / ogg %%%

\score {
 <<
 \new Staff { \unfoldRepeats { \melody } }
 \new Staff { \unfoldRepeats { \bass } }
 >>
 \midi {
  % \tempo 120 2 % 2.16+
  \context {
   \Score
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 120 2)
  }
  \context {
   \Staff
   midiInstrument = #"church organ"
  }
 }
}


IN dulci jubilo,
Siunger på jorden boo/
All wår hiertans glädie
Ligger in præsepio,
Och skijn som Solen wida
Matris in gremio,
Alpha es & O, Alpha es & O.


2. O JEsu parvule,
Tin nåde migh betee/
Trösta mitt hierta och sinne/
O puer optime,

Ther Låt