Sida:Psalm1695-2.djvu/9

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
252 Jule Högtijds Psalmer. 253

Af een jungfru/ som sagt hade Gabriel.

2. Konungen af Himmelrijk
Kom här nedh på jorderijk/
At giöra oss sigh sielf lijk.
Thet är nu skedt/ rc.

3. Högt är hans Namn Jmmanuel/
En stoor tröst i Jsrael/
Som sagt hafwer Gabriel.
Thet är nu skedt/ rc.

4. Wij wore alle förderfde i grund/
Gudz Son haar af sin miskund
Oss frälsat i thenna stund.
Thet är nu skedt/ rc.

5. Satan hade oss gripit wist
Medh sin lögn och arga list/
Frälst hafwer oss JEsus Christ.
Thet är nu skedt/ rc.

6. Then saliga tijd nu kommen är/
Ther om Propheten witne bär/
At Gudz Son skulle födas här.
Thet är nu skedt/ rc.

7. Ho som Christum wil försmåå/
Och eij efter hans lärdom gåå/
Han kan aldrigh nåder fåå.
Thet är nu skedt/ rc.

8. Then synden öfwergifwa wil/
Begärandes Gudz nådh ther til/
Gudh är honom blijd och mild.
Thet är nu skegt/ rc.

9. Thet hafwer Christus oss förtient/
Ther til haar Gudh honom uthsändt:
Medh wår macht war intet bewändt.
Thet är nu skedt/ rc.

10. Therföre man Gudh tacka skal;
Hans budh hålla medh kärlek all;
Ty han hielper af dödsens qwahl.
Thet är nu skedt/ som spådt hafwer Esaias.
Gabriels ord the äro fullkomne nu. Eija. rc.

130.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 130 [visa] [redigera] [historik] [rensa sidcachen]

Musical scores are temporarily disabled.


IN dulci jubilo,
Siunger på jorden boo/
All wår hiertans glädie
Ligger in præsepio,
Och skijn som Solen wida
Matris in gremio,
Alpha es & O, Alpha es & O.


2. O JEsu parvule,
Tin nåde migh betee/
Trösta mitt hierta och sinne/
O puer optime,

Ther Låt