Sida:Psalm1695-2.djvu/102

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
438 Om Menniskiones Fall och Uprättelse. 439

Til hwad wij tänkie eller giöre:
Nu är menniskian eij utan kött/
Och är så ond af moderlifwet född/
At hon mot Anda strider.

4. Doch war af nödene at Gudz Lagh
Mäste fullbordad warda/
Om wij wele på wredenes dagh
Undwika domen härda:
<poem>Ty är thet oss til en stoor mohn/
Gudh sände til oss sin enda Son/
Och lät honom Mandom taga.

5. Lagen för oss fullbordade han/
Och stilte ther medh Gudz wrede/
Ther af frögdas hwar Christen man/
At honom then fromman skedde:
Til lagen må nu wara wårt taal:
Trätz at tu migh fördöma skal/
Christus tigh fullgiordt hafwer.

6. När wij nu här til sättie wår lijt/
Och intet til oss sielfwa/
Så warde wij wåra synder qwitt/
Som samwetet plåga qwälja:
Wij warde ock ther medh frome för Gudh/
Och få en ynnest til hans Budh/
At wij them gierna åtlyde.

7. Medh torne kosner Gudz Ande godh/
Som oss på nyo föder/
Han werckar i oss ett annat modh/
Och kötzens ondsko dödar;
Så komma goda gierningar fram:
Thet war eij annat än synd och skam/
Hwad wij tilförne giorde.

8. Utan kärlek troon aldrig är/
Then henne plågar prisa/
Så få wij tå wår nästa kär/
At wij honom godt bewisa:
Ther medh warder Gudz Lagh upfyld:
Wij tiene hwar annan oförskylt/
Som Christus oss tient hafwer.

9. Kärleken söker ingen löön/
Doch wete wij then tilstunda/
Wij sättie then uthi Gudz skön/
Och twifle ingalunda/
At wij skole then wisserliga fåå/
Hans fasta löfte wij hafwe ther på/
Doch af hans nådh allena.

10. Så står altsammans uthi Gudz nådh/
At wij skole salige blifwa/
Och är uthi hans ewiga rådh
Them trognom thet at gifwa:
Wij hafwe eij annat än skröplighet/
I Gudh står all wår salighet/
Honom ske prijs och ähra!

221.
Se tonen Num. 42.

1. O JEsu Christ! tu nådenes brunn/
Tu lefwande wattukälla/
En syndares böön af hiertans grund/
Låt för titt Ansichte gälla:
Tin stora nåde och liufliga Namn/

Thet Kkk The