Sida:Psalm1695-2.djvu/104

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
442 Om Gudz Ord och Församling. 443

Ty werlden och thess flychtiga frögd/
Som blomstret snarlig förswinner:
Mitt lijf är såsom en skugge och dröm'/
Bortlöper rätt hastigt såsom en ström/
Som watnet i jorden inrinner.

11. När stunden ändas och kroppen är kall/
Och ögonen läggias tilsamman/
Så tag oss/ o HErre! til tin frögdesal/
Til ewig glädie och gamman/
Gudh Fader/ Son och then Helige And/
Ware lofwad och prisad i all land/
Nu och i all ewighet/ Amen!

II.

Om Gudz Ord och Församling.

222.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 222 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/222 saknas

1. O HErre Gudh/ tin helga Ord
Hafwa förgäten legat/
Och til så stort ett siälamord/
Länge worden förtegat:
Up war kommen i samma stadh
Menniskio-dicht och lära/
Then Skriften oss förkasta bad/
Och widh Gudz Ord oss nähra.

2. Ty siälen hafwer eij annan spijs/
Ther medh hon sigh kan föda;
Then annan söker han är eij wijs/
Han wil sigh fåfängt möda:
Wår mästare Christus thet också
En fåfäng Gudztienst kallar/
Then siälen intet hielpa må/
Om hon sigh ther widh håller.

3. Then plantering upryckias skal/
Som Gudh eij hafwer stichtat/
Hon får utan twifwel sitt fall/
Til thet är hon alt plichtad:
Gudz Ord bestå i ewig tijd/
Säkert man ther på bygger/
Och boor ther medh i godan frijd
För regn och stormwädr trygger.

4. Men tackom Gudh som oss wäl bör
För stora nåder sina/
Som han nu medh oss alla giör/
Och daglig låter skina:
Hans helga Ord i liuset igen
See wij medh alfwar komma/

O HEr- Kkk 3 Men-