Sida:Psalm1695-2.djvu/110

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
454 Om Gudz Ord och Församling. 455

Som thet ännu eij känna/
Och achta meer menniskio lär/
Tin nådh ther medh at wärfwa:
O HErre kär/ tin Ord them lär/
At the eij platt förderfwas.

3. Wil tu nu wist kallas rätt Christ/
Så skal tu troon bewara;
Som tu kan bäst/ skal tu ther näst
Kärleken icke spara;
För Christi skull war altijd huld
Tin Jämn-Christen och nästa;
I samwet reen war utan meen/
At Gudh må hos tigh gästa.

4. Men HErre kär/ alt thetta är
Af tine nådh allena/
Tins Andes tröst/ giör frij och löst/
Och kan all sorg förmena:
Fast werlden all medh trugh och wåld
Oss wille platt fördrifwa/
All theras pracht haar ingen macht/
The låta thet wäl blifwa.

5. O Gudh tilse/ och nådh betee/
At the sigh må omwända/
Som eij förstå/ tin Ord försmå/
Må jämwäl til tigh lända:
The säija slätt/ thet är eij rätt/
Och hafwa thet eij läsit/
Eij heller spordt thet ädla Ord/
Thess krafft också thess wäsend.

6. Men thet är wist/ som JEsus Christ
Oss sielfwer man beskrifwa/
All ting i grund förgås en stund/
Men Gudz Ord skal stedz blifwa
I Ewighet/ til straff och leed/
Som haar förstockat hierta/
The måste sidst doch lida brist/
Ja/ ewigt wee och smärta.

7. Gudh är min tröst/ ty weet jagh wist/
At döden migh wäl båtar/
Ty Gudh haar migh sielf wisserlig
Medh sinom blodh löst åter:
Ty weet jagh wist/ at JEsus Christ
Sitt löfte haar migh gifwet:
Han hörer böön/ och migh eij söhn
Hwad migh tienar til lifwet.

8. Jag beder sidst/ o JEsu Christ!
At tu tin nådh eij tager
Från migh i nödh/ när jagh med dödh
Skal lychta mina dagar:
Låt tå titt Ord/ som är kungiordt/
Migh troo och styrckio gifwa/
At jagh hos tigh ewinnerlig
I himmelsk frögd må blifwa.

226.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 226 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/226 saknas

Oss Mmm Then