Sida:Psalm1695-2.djvu/112

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
458 Om Gudz Ord och Församling. 459

Men stiälper både qwinno och man.
Gudz nådh kan eij umbäras.

10. Tu usle mull och arme matk/
Som på the Ord eij gifwer acht/
Som Gudh sielf hafwer talat:
Hwart wil tu hän i tin sidsta tijd/
När werlden all förlåter tigh/
Tin bättring är förhalad.

11. Tu ligger och wänder näsan op/
Hwar är tin macht/ tu arme kropp;
Tu hafwer Gudz Ord fast hatat/
Then tijd tu wast i werlden til:
Nu Gudh thet längre eij lida wil/
Tu hafwer tu striden tappat.

12. Tu haar försmådt then tigh haar skapt/
Som all ting hafwer i sin macht/
Tu kant honom eij undlöpa/
Han bad tigh komma och ropte fast:
Men tu hölt thet för spott och last/
Dyrt nogh skal tu thet köpa.

13. Gudh wil tå slåå under Christi foot
Them hans Ord hafwa strijdt emot/
Och fölgt theras egna drömar/
Och lefwat ogudachtelig:
Theras dårskap wil tå ända sigh/
Han skal them tå fördöma.

14. Ty wänder om både qwinna och man/
Gifwer eder under Gudz wäldiga hand/
Och låter eder underwisa
Medh the Ord som Gudh sielf hafwer sagt/
Af hiertans grund gifwer på them acht/
Och lärer Gudh at prisa.

227.
Se tonen Num. 142.

1. JAgh weet ett blomster skiönt och fijnt/
Thet mån migh liufligt falla/
Jagh älskar thet af hierta och sinn/ och utan skeen.
För andra blomster alla.

2. Thet blomstret är Gudz helga Ord/
Som han oss hafwer gifwit;
Thet lyser genom then mörcka port/ uthi all ord/
Til thet ewiga lifwet.

3. Han wägen är och en rätt dör/
Sanningen också lifwet/
Then ånger för också synder bär/ och eij twiflar/
Honom hans synd tilgifwes.

4. Han säger: kommer alle här
Til migh som syndare äre/
Jagh wil efter eder hiertans begär/ som en broder kär/
Ehr wederqweckia och lära.

5. Thet skeer genom hans Sacrament/
Hans helga dödh och pina/
Medh hwilke han har wärfot och skänckt/ af nådh betänckt/
At wij må hafwa lifwet.

6. Thet hafwer Gudh oss menniskior
Lärdt här på jorderike/
At wij genom Christum hans Son i Himmels thron
Må ärfwa Himmelrike.

7. Wij bedie tigh o JEsu Christ!
Genom tin bittra pina/

Af Mmm 3 Tu