Sida:Psalm1695-2.djvu/113

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
460 Om Gudz Ord och Församling. 461

Tu som för oss död worden äst/ HErre JEsu Christ/
Wijk aldrig ifrån tina.

8. Tag oss för tine barn här an/
Wij altijd må tilsammans
Titt Ord bekänna för hwar man/ på en rätt bahn/
O JESU Christe! Amen.

228.
Se tonen Num. 225.

1. HJelp HErre mill/ hur står thet til/
At ingen här kan lida
Tin arma skaar/ som uppenbar
Titt Ord bekänner wida/
I stort armod medh tolamod/
Och wachtar sig för synden?
Ther doch sitt hoff Turck/ Jud och Påf/
I werlden altijd finna.

2. Thet giör/ o Christ! hins ondas list
Och harm mot hiorden tina/
Som drifwer lögn och falska sägn/
Medh marter/ mord och pina;
Och genom skeen tienare sin/
Sin wilja hielper winna;
Ther doch titt Ord på thenna jord
Fast litet rum må finna.

3. En lycka slijk ock Noah fick
Uthi sin Arck förfara;
Som flyter fram/ ja/ af och an
I wägen utan fahra:
Watn/ wäder/ eld/ alt Satans wåld/
The äro fast til mena.
Han skal än tå thet låta gåå/
Gudh råder alt allena.

4. Och JEsus Christ sielf/ thet är wist/
Fast om han sofwa månde/
Han wakar doch/ ja/ sörjer ock/
Han hielper uthur wånde:
I sinom tijd/ hans hielp så blijd/
Skal sigh wäl låta finna.
Men Satan skal fåå skam och fall/
Och all hans macht förswinna.

5. Tu grymma haaf/ swalla i qwaf
Mot Christi skepp thet lilla:
Tu Drake stygg/ som giör otrygg
Thess wägh och spåren willar.
Tu Antichrist som brukar list/
Samt wåld och swärd medh pina;
Slijkt trugh och hoot Gudh står emot/
Som altijd hielper sina.

6. Then HErren båld haar macht och wåld/
I storm och allan fahra.
Thet skeppet wist haar ingen brist/
Som HErren mån bewara.
Sielf HErren är tilstädes här/
Som wind och wägen wida
Wäl nåpsa kan/ alt medh sin hand:
Ho wil mot honom strida?

7. Wår starcka wärn/ then morgonstiern
Skal natten oss snart ända.
Wij seem ett land/ en önsklig strand/
Tijt thetta skepp skal lända:

Han Then