Sida:Psalm1695-2.djvu/14

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
262 Ny-Åhrs Psalmer. Ny-Åhrs Psalmer. 263

V.

Ny-Åhrs Psalmer.

134.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 134 [visa] [redigera] [historik] [rensa sidcachen]


\version "2.14.2"

% Lilypond i MediaWikis Score extension är tämligen begränsad då Lilypond körs i safe mode (lilypond -dsafe=#t)
% vilket slår av de flesta avancerade funktionerna av säkerhetsskäl. Dessutom kör svenska
% wikisource med en ganska gammal version av Lilypond (2.14) som saknar en del funktionalitet
% eller som är omöjlig att använda i safe mode.


%%% taktstreck %%%

% "divisioMaxima" = heldraget taktstreck
divMax = {
 % Egentligen vore det kanske önskvärt med divisioMaxima genom
 %  \once \override BreathingSign #'stencil = #ly:breathing-sign::divisio-maxima
 %  \once \override BreathingSign #'Y-offset = #0
 %  \breathe
 % men det fungerar inte av okänd anledning. Går inte heller att inkludera "gregorian.ly" (safe mode).
 %
 % i stället använder vi ett vanligt taktstreck. 
 \bar "|"
}

% slutstreck
divFin = {
 \bar "||"
}

%%% paper & layout %%%
\paper {
 indent=0\mm
 short-indent=0\mm
 oddFooterMarkup=##f
 oddHeaderMarkup=##f
 print-page-number=##f
}

% Vi kan inte ändra accidentalStyle manuellt. Som lösning använder vi MensuralVoice som har rätt bra inställningar.
%    \accidentalStyle "neo-modern"       % Kräver 2.15
%    #(ly:set-accidental-style 'neo-modern) % Fungerar inte i safe mode

\layout {
 \context {
  \Score
  timing = ##f 
  \remove "Bar_number_engraver"
 }

% \context {
%  \Staff
%  \override TimeSignature #'style = #'mensural
%  \override NoteHead #'style = #'petrucci
% }

 % MyVoice = MensuralVoice med Petrucci NoteHeads
 \context {
  \MensuralVoice
  \name "MyVoice"
  \alias "Voice"
  \consists "Slur_engraver"
  \override NoteHead #'style = #'petrucci
  \override Rest #'style = #'mensural
%  \override Flag #'style = #'mensural  % 2.16+
  \override Stem #'flag-style = #'mensural  % 2.14
  \override Stem #'thickness = #1.7
%  \override Stem #'length = #5.5
 }

 % MyStaff = MensuralStaff, fast med taktstreck
 \context {
  \MensuralStaff
  \name "MyStaff"
  \alias "Staff"
  \denies "Voice"
  \defaultchild "MyVoice"
  \accepts "MyVoice"
  \override BarLine #'transparent = ##f
  \override StaffSymbol #'thickness = #1.0 % default
%  \override StaffSymbol #'thickness = #1.3
 }

 \context {
  \Score
  \accepts "MyStaff"
 }
}

%%% takt, tonart etc %%%

pre = {
 \time 2/2
 \key g \major
}

premelody = {
 \autoBeamOff
 \clef "petrucci-c1"
 \pre
}

prebass = {
 \autoBeamOff
 \clef "mensural-f"
 \pre
}

voicename = MyVoice

%%% melodi %%%

melody = \relative c' {
 g'4 g a a b2 g4 g d' d e e d4. (c8 b4) \fermata\divMax
b4 d d e c d2 b4 a g b a g fis4. (e8 d2)\fermata\divMax
g4 g a a fis4. e8 d4.\fermata\divMax
d8 g4 g a a b2 g4\fermata\divMax
g4 d' d e e d2 g,4\fermata\divMax
a4 g b a a g2\fermata\divFin
}

%%% bas %%%

bass = \relative c {
 g'2 d g g, g' e^"6" fis^"6" g4\divMax
g4 g2 e^"6" fis^"6" g4 e e2 fis4 e d a d2\fermata\divMax
b2^"6" cis^"6" d (d4.)\fermata\divMax
d8 b2^"6" a2^"6" g2 g4\fermata\divMax
g'4 g2 e^"6" fis^"6" g4\fermata\divMax
d4 e c^"7" d d, g2\divFin
}

verse = \lyricmode {
 Frög -- der e -- der al -- le i then -- na Chris -- ten -- het/
Thet haf -- wer een reen jung -- fru födt all wår sa -- lig -- het/
Al -- la werl -- denes Fräl -- sa -- re:
Ho -- nom lof -- wa alle Äng -- lar:
Ther öf -- wer wele wij siun -- ga/
I thet -- ta ny -- a åhr.
}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%% png / svg %%%

\score {
 <<
  \new \voicename = "melody" { \premelody \melody }
   \new Lyrics \lyricsto "melody" { \verse }
  \new \voicename {\prebass \bass }
 >>
 \layout {}
}

%%% midi / ogg %%%

\score {
 <<
 \new Staff { \unfoldRepeats { \melody } }
 \new Staff { \unfoldRepeats { \bass } }
 >>
 \midi {
  % \tempo 80 3 % 2.16+
  \context {
   \Score
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 80 3)
  }
  \context {
   \Staff
   midiInstrument = #"church organ"
  }
 }
}

1. FRögder eder alle
J thenna Christenhet/
Thet hafwer een reen Jungfru
Födt all wår salighet/
Alla werldenes Frälsare:
Honom lofwa alle Änglar:
Ther öfwer wele wij siunga/
J thetta nya åhr.

2. Sonen han föddes
Af rena jungfru lifwe/
Så blef Gudh Fader
Oss allom huld och blider:
Diefwulen måste wika:
Ty är oss allom vplåtit
Thet höga Himmelrijket/
J thetta nya åhr.

3. Joseph han twiflade/
Och kom til rätta läran/
Förstod han Mariam
Then rena Jungfru wara;
Som Gudz Sons moder skulle blifwa:
Han sade thet i sanning/
Thet är then Helge Andes werck/
J thetta nya åhr.

4. Simeon tog barnet/
Och ladet på sin arm
Medh stoor lust och glädie:
Han begärte eij längre lefwa:
Han sade: Christe o HErre!
Nu är all min begäran
Fullkomnad/ tigh ske ähra/
J thetta nya åhr.

5. The tre wise män/
Som foro af Österlandet/
The sökte fast efter Barnet/
Som Gudh them sielfwer sade/
Medh offer och stoor ähra;
Ty stiernan hon wäl kunde
Then rätta wägen lära/
J thetta nya åhr.

6. Lofwad ware alzmächtig Gudh/
Också hans enda Son/
Som sigh haar låtit föda
Vthaf een jungfru skiön.
O HErre hör wår böön!
Tu lär oss alla känna tigh/

3. Jo- Ll At