Sida:Psalm1695-2.djvu/15

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
264 Ny-Åhrs Psalmer. Ny-Åhrs Psalmer. 265

At wij må lefwa ewinnerlig/
J thetta nya åhr.

135.
Se tonen Num. 283.

1. TJn godhet wele wij lofwa/
O HErre JEsu kär!
Och tigh en Nyårhs gåfwa
Vpoffra/ som wist är
Tigh wälbehagelig/
Ett hierta som är renat
Medh tin blodh/ och förenat
Förmedelst troon medh tigh.

2. Oss kan eij wederfaras
En större nådh och tröst/
Än at oss vppenbaras/
Thet tu haar oss förlöst
Från synd och dödsens lagh:
Som nogh är kunnigt blifwit/
Och medh titt blodh beskrifwit/
Thet tu lät see i dagh.

3. Förthenskull är tigh gifwit
Ett Namn som härligt är/
Som salighet och lifwet
Allena innebär:
Ty JEsus kallas tu.
O JEsu wärdes blifwa
Wår JEsus! och oss gifwa
Hwad som wij bedie nu.

4. Gudh Fader haar täcktz skänckia
Tigh oss til Frälsare:
Ty bör oss thet betänckia/
Och altijd låta see
Wår hiertans tacksamhet:
Then wij ther medh bewise/
At wij tin kärlek prise/
Som tu haar oss betedt.

5. Tu haar ock welat frälsa
Wår syndbesnärde siäl:
Haar vnnt oss lijf och hälsa:
Försörgt oss alla wäl/
At wij af titt behagh
Förskonte för all wåda/
Medh glädie kunnom skåda/
Och helga thenna dagh.

6. Förthenskull bör först thenne
Wår andachts gierning skee/
J åhr/ at wij bekänne
Then nåden som wij see;
At tu/ O JEsu kär!
Wilt oss titt Ord förkunna/
Then ädla friden vnna/
Samt hwad oss nyttigt är.

7. Förnya nu wårt sinne
J thetta nya åhr:
Gif at wij oss påminne/
Thet tiden snart bortgår:
Ty bör oss tänckia på/
At wij wårt hierta wända
Til thet som eij får ända/
Men ewigt blifwa må.

8. Ach! vnn oss wåra dagar

Ll 2 Fram-