Sida:Psalm1695-2.djvu/28

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
290 Om Christi pino och dödh. Om Christi pino och dödh. 291

Som migh skal styra och råda/
Föröka min troo och rätta förstånd/
Och gifwa migh här sina nåde
At jagh skal rättelig känna Gudh/
Samtyckia hans wilja/ och hålla hans Budh/
Min fattiga siäl til goda.

25. Ther til är ock then Helge And
Oss arma menniskior til godo/
En Hielpare och Hugswalare sann/
At gifwa them tröst och glädie/
Som kalla på honom i sorg och nödh/
Medh stadig troo i lijf och död/
Them wil han aldrig undfalla.

26. Een helig Kyrckio och Christen samfund
Troor jagh i werlden at wara;
Thet folck som plågas i alla stund/
För Christi Ord och lära:
The hafwa tilsammans een troo och ett doop/
Til Christum sättia the alt theras hopp/
Han är theras salighet allena.

27. Jagh troor och weet thet wisserlig/
At Gudh wår himmelske Fader/
Han är oss mild och miskundelig/
Och oss wår synd förlåter:
För endeste Christi pino och dödh/
Giör han oss frij af all wår nödh/
Ty kan oss alzintet skada.

28. Jagh weet at jagh skal åter upståå/
Ändoch the migh begrafwa/
Och oförgängelig här framgåå/
Ingen twifwel ther på hafwa:
Thet är af Gudz besynnerlig krafft/
At alle the menniskior/ som han haar skapt/
Skola tå upståå af döda.

29. Thet är min tröst och stadiga troo/
At Christus min käre broder
Skal gifwa migh ewigt lijf och roo/
Hos Gudh min himmelske Fader/
Til ewig tijd medh glädie icgh frögd/
Alt efter thenna timeliga dödh.
Han låte migh aldrig förfaras!

148.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 148 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/148 saknas

1. HIelp Gudh at jagh nu kunde'/
Tu ädle Skapare min/
Tigh prisa af hiertans grunde/
Gudomelig' ähran tin.
Så gladelig jagh begynna wil/
Alt om titt Ord at siunga/
HErre Gudh hielp migh ther til.

Ingen 2. E-