Sida:Psalm1695-2.djvu/32

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
298 Om Christi pino och dödh. Om Christi pino och dödh. 299

151.
Se tonen. Num 53.

1. JEsu! diupa såren tina/
Ängzlan och tin bittra dödh/
Gifwa i lifzdagar mina
Tröst i kropps och siälens nödh.
Faller något argt migh in/
Täncker jagh på pinan tin/
Ther vthaf kan jagh wäl hämta/
At man skal medh synd eij skämta.

2. Wil tå sigh i wällust göda
Mitt förderfwad’ kött och blodh/
Minns jagh tå tin swett then röda/
Fattar jagh straxt annat modh.
Om migh Satan fresta tör/
Honom ställer jagh strax för
Tin förtienst then nåderika/
Strax så måste han bortwika.

3. Wille werlden hiertat föra
På then breda wällusts bahn/
Ther jagh glädie-sång får höra;
Skådar jagh tå flitigt an
På tin marters tunga last/
Som tigh hafwer plågat fast:
Så kan jagh i andacht blifwa/
Onde lustars macht fördrifwa.

4. Ja/ för alt hwad hälst migh kräncker/
Gifwa tina såår migh krafft/
När sigh hiertat ther insäncker/
Finner jagh ny lifsens saft:
Tin hugswalans sötma godh
Wänder bort mitt sorge-modh.
Tu migh hälsan haar förskaffat/
Tå tu led för migh dödz-straffet.

5. På tigh jagh min tröstan ställer/
Tu min tilflycht äst försann.
Tin dödh döden nederfäller/
At han migh eij skada kan:
At jagh hafwer i tigh deel/
Skydd och hälsa vtan feel:
Nåden tin skal migh vpwäckia/
Ifrån döden wederqweckia.

6. Haar jagh tigh i hiertat inne/
Allan godhetz källa wijd/
Ingen sweda kan migh hinna.
Ja/ i sidsta kamp och strijd/
Jagh fördöljer migh i tigh
Hwilken kan tå skada migh?
Then i tin såår rum haar funnit/
Han haar lycklig öfwerwunnit.

152.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 152 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/152 saknas

Tin Pp3 HErre