Sida:Psalm1695-2.djvu/31

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
296 Om Christi pino och dödh. Om Christi pino och dödh. 297

I thessa grymma leijones händer?
Jagh pinas och plågas så bitterlig;
Så platt är jagh elände.

6. I märcken wäl hwad thet femte ordet war:
Migh törster sade han uppenbar:
The skänckte honom ätickio och galla.
Honom törstade efter wår salighet/
Then dryck drack han för oss alla.

7. När han hade druckit then bästa dryck/
När är fullkomnad then heliga Skrift;
Jagh hafwer thet alt framgångit:
Hwad Propheter hafwa spådt om migh/
Thet är nu altsammans fullkomnat.

8. Så ropte han högt öfwer alla man:
O Fader/ rätt nu befaller jagh min and
I tina Gudomeliga händer.
Så bögde han sitt hufwud nidh/
Och så sin anda upsände.

9. Tå höfwidzmannen thet under såg/
Honom syntes werlden wille förgåås/
Ther mörcktes Sool och Måne/
Jorden skalf/ och gaf sigh ther widh/
Ty Skaparen war i wånda.

10. Förwist är thet ju sannerlig
Gudz Faders Son af Himmelrijk/
Som nu led dödh och wånda:
Förwist är thet wår Frälsare kär/
Som nu gaf up sin anda.

11. The fruchtade Gudh så innerlig/
Och lofwade Gudh Fader i Himmelrijk/
Thet wele wij också giöra:
Han hafwer sin Son eij för oss spardt/
Wij wilje honom troo och höra.

12. Nu låter oss strida alt som mäst
Mot synden/ hon hafwer Gudz Son korssfäst/
Ty wilje wij henne hata/
Och tacka then som oss hafwer löst
Från sorg och alsköns wåda.

150.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 150 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/150 saknas

O Rene Gudz Lamb/ oskyldig/
På korsset för oss slachtat/
Altijd befunnen tolig/
Ehuru tu wast förachtat:
Wåra synder hafwer tu dragit;
Döden och helwetet nederslagit.
Förbarma tigh öfwer oss/ o JEsu!
Gif oss tin ewiga frijd/ o JEsu!

Thet Pp 2 151.