Sida:Psalm1695-2.djvu/38

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
310 Om Christi pino och dödh. Om Christi pino och dödh. 311

Vppå korssens trä och stam:
Han är worden här på jorden
Ett oskyldigt Påskalamb:
Han haar dragit/ från oss tagit
Syndsens bördo last och skam.

8. När fullbordat alt war wordet/
Han sin anda sidst vpgaf.
Togs strax neder: och medh heder
Lades vthi Josephs graf.
Fadrens ifwer blidkad blifwer;
Dödsens boijor lösas af.

9. Efter Skriften vthaf griften
Stod han vp och seger want;
Ther medh fällte Satans wälde/
Then medh mörcksens kädior bandt.
Först förlänte Testamente
Til sin kärleks wissa pant.

10. Satan fängslas och nu ängzlas:
Syndsens wåld och dödsens macht
Är nu bunden/ öfwerwunnen/
Helwetis port är nederlagd.
Nu är helat hwad haar felat/
Fadrens nådh är återbracht.

11. Ty lofsiunge gamle/ vnge/
Fadren i sin härlighet;
Och hembäre tack och ähre/
Sonen för hans kärlighet;
Samt then sanne Helge Ande/
Nu och i all ewighet.

158.
Se tonen Num. 244.

1. JEsu! lär migh rätt betänckia
Tin tänckwärde swåra dödh/
Och tin bittra pinos nödh:
Hielp at jagh kan migh nu sänkia
I tin helga diupa såår/
Ther jagh lijf och hälsa får.

2. Fast min tunga måste lemna
Myckit som i siälen är/
Hwilken haar tigh ganska kär;
Wil jagh lijkwäl något nämna
Tigh til ähra/ migh til tröst:
JEsu hör een ödmiuk röst.

3. Efter jagh all werldzlig tancka
Bör i dagh vhr hogen slåå/
Och hos korsset stadigt ståå;
Ty hielp migh at jagh må samka
Helga droppar af titt blodh/
Som vpfriskar siäl och modh.

4. Öpna migh förståndsens öga/
At thet kan tin kärlek see/
Som tu wille tå betee/
När tu på thet korsset höga
Som ett lamb upoffrad war/
Och all werldsens synder bar.

5. Jagh kan theras swårhet finna
Efter tu haar swettat blodh/
Tå tigh döden förestod/
Och tu fannt Gudz wrede brinna

158. Rr Öfwer