Sida:Psalm1695-2.djvu/37

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
308 Om Christi pino och dödh. Om Christi pino och dödh. 309

Kan ock någon plåga här
Wara såsom JEsu är?

4. Sidst han i sin nödh vthsänder
Öfwerliudt ett böneskrij:
Fader/ jagh i tina händer
Nu min siäl befaller frij.
Kan ock någon plåga här
Wara såsom JEsu är?

5. Ach! ho är som icke ryser/
Och för bröstet slår sigh nu?
Solen sielf eij mera lyser/
Bergen brista mitt i tu.
Ty slätt ingen plåga här
Wara kan som JEsu är.

157.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 157 [visa] [redigera] [historik] [rensa sidcachen]


\version "2.14.2"

% Lilypond i MediaWikis Score extension är tämligen begränsad då Lilypond körs i safe mode (lilypond -dsafe=#t)
% vilket slår av de flesta avancerade funktionerna av säkerhetsskäl. Dessutom kör svenska
% wikisource med en ganska gammal version av Lilypond (2.14) som saknar en del funktionalitet
% eller som är omöjlig att använda i safe mode.


%%% taktstreck %%%

% "divisioMaxima" = heldraget taktstreck
divMax = {
 % Egentligen vore det kanske önskvärt med divisioMaxima genom
 %  \once \override BreathingSign #'stencil = #ly:breathing-sign::divisio-maxima
 %  \once \override BreathingSign #'Y-offset = #0
 %  \breathe
 % men det fungerar inte av okänd anledning. Går inte heller att inkludera "gregorian.ly" (safe mode).
 %
 % i stället använder vi ett vanligt taktstreck. 
 \bar "|"
}

% slutstreck
divFin = {
 \bar "||"
}

%%% paper & layout %%%
\paper {
 indent=0\mm
 short-indent=0\mm
 oddFooterMarkup=##f
 oddHeaderMarkup=##f
 print-page-number=##f
}

% Vi kan inte ändra accidentalStyle manuellt. Som lösning använder vi MensuralVoice som har rätt bra inställningar.
%    \accidentalStyle "neo-modern"       % Kräver 2.15
%    #(ly:set-accidental-style 'neo-modern) % Fungerar inte i safe mode

\layout {
 \context {
  \Score
  timing = ##f 
  \remove "Bar_number_engraver"
 }

% \context {
%  \Staff
%  \override TimeSignature #'style = #'mensural
%  \override NoteHead #'style = #'petrucci
% }

 % MyVoice = MensuralVoice med Petrucci NoteHeads
 \context {
  \MensuralVoice
  \name "MyVoice"
  \alias "Voice"
  \consists "Slur_engraver"
  \override NoteHead #'style = #'petrucci
  \override Rest #'style = #'mensural
%  \override Flag #'style = #'mensural  % 2.16+
  \override Stem #'flag-style = #'mensural  % 2.14
  \override Stem #'thickness = #1.7
%  \override Stem #'length = #5.5
 }

 % MyStaff = MensuralStaff, fast med taktstreck
 \context {
  \MensuralStaff
  \name "MyStaff"
  \alias "Staff"
  \denies "Voice"
  \defaultchild "MyVoice"
  \accepts "MyVoice"
  \override BarLine #'transparent = ##f
  \override StaffSymbol #'thickness = #1.0 % default
%  \override StaffSymbol #'thickness = #1.3
 }

 \context {
  \Score
  \accepts "MyStaff"
 }
}

%%% takt, tonart etc %%%

pre = {
 \time 2/2
 \key g \major
}

premelody = {
 \autoBeamOff
 \clef "petrucci-c1"
 \pre
}

prebass = {
 \autoBeamOff
 \clef "mensural-f"
 \pre
}

voicename = MyVoice

%%% melodi %%%

melody = \relative c' {
 \repeat volta 2 {
  g'4 a b g \divMax
  b4. c8 d4 b \divMax
  c4. d8 e4 d d4. cis8 d2\fermata
 }
 g4 fis e d \divMax
 c b a a \divMax
 b4. c8 d4 b a4. g8 g2 \divFin
}

%%% bas %%%

bass = \relative c {
 \repeat volta 2 {
  g'2 g, 
  g' fis4^"6" g
  a2 a,4 b a2 d2\fermata
 }
 g,4 a b8 c8 d4
 e8 fis8 g4 d d,
 g4. a8 b4 c d4. d,8 g2
}

verse = \lyricmode {
 <<
{ 
  Vp min tun -- ga
  at lof -- siun -- ga
  En be -- röm -- lig kamp och strijd/
   }
\context Lyrics = "versRad2" { \set associatedVoice = "melody" 
  Som sigh hän -- de
  när Gudh sän -- de
  Oss till hielp sin Son här nidh.
   }


>>

  Hwil -- ken wärf -- de
  At wij ärf -- de 
  Se -- ger och en e -- wig frijd.
}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%% png / svg %%%

\score {
 <<
  \new \voicename = "melody" { \premelody \melody }
   \new Lyrics \lyricsto "melody" { \verse }
  \new \voicename {\prebass \bass }
 >>
 \layout {}
}

%%% midi / ogg %%%

\score {
 <<
 \new Staff { \unfoldRepeats { \melody } }
 \new Staff { \unfoldRepeats { \bass } }
 >>
 \midi {
  % \tempo 60 2 % 2.16+
  \context {
   \Score
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 60 2)
  }
  \context {
   \Staff
   midiInstrument = #"church organ"
  }
 }
}

1. VP min tunga at lofsiunga
En berömlig kamp och strijd/
Som sigh hände när Gudh sände
Oss til hielp sin Son här nidh.
Hwilken wärfde At wij ärfde
Seger och en ewig frijd.

2. Ormen rådde och förmådde
Ewa til olydighet.
På thet oråd fölgde onåd
När hon dödsens äple bet:
Tå war brutit och beslutit
Döden döö i ewighet.

3. Nu at wisa straff och lisa
Och Gudz miskund; war förwist
Vthaf nöden/ at medh döden
Ewe brott och ormsens list
Skulle straffas och förskaffas
Läkedom emot then brist.

4. När tå tiden war förliden/
Som af Gudh besluten war/
Stiger Sonen vthaf thronen/
Af een jungfru Mandom taar:
Blijr wår broder/ jungfrun moder/
Som Propheten talat haar.

5. När förledne och framskredne
Woro try och trettije åhr;
Lät han skilja sigh medh wilja/
Som ett lamb ifrån sin fåår.
Måste lida spott och qwida:
Willig til sin pino går.

6. Törnekröntes/ at här röntes
Meer än mennskligt tolamod/
Ach besinna! Han lät rinna
För wår synd sitt dyra blodh:
Hwilket renar och förenar
Oss medh Gudh i Dopsens flodh.

7. Han hudflängdes och vphängdes

Ewa Uppå