Sida:Psalm1695-2.djvu/40

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
314 Om Christi pino och dödh. Om Christi pino och dödh. 315

Från Gudz Ansicht/ warder kär/
När jagh korsset toligt bär.

16. Ty wil jagh nu öfwergifwa
Werlden medh thess flärd och list/
Och hos tigh/ o JEsu Christ/
Uthi lijf och döden blifwa;
Wara medh titt korss förnögd/
Och i tigh förwänta frögd.

17. Ty titt korss är all min ähra/
Och tin pina är min skatt;
Ja/ jagh haar migh föresatt/
At jagh wil tin smälek bära/
Hällre lida alt föracht/
Än behaga werldsens pracht.

18. Wärdes migh thet hopp förläna/
Styrck migh i then fasta troo/
At tin möda war min roo/
At tu wille för migh tiena/
På thet jagh en syndaträl.
Winna må en frijad siäl.

19. Sådant wille wist titt hierta
Uthi nådh försäkra migh
Tå thet öpnat blef på tigh;
Och tin munn af dödsens smärta
War så sluten aoch så tyst/
At han uthgaf ingen röst.

20. Hielp migh JEsu thetta lära/
Hielp migh thetta stadigt troo/
Så får jagh til siälen roo:
Ty jagh kan tigh eij rätt ähra/
Eller lefwa som migh bör/
Om jagh icke medh tigh döör.

159.
Se tonen Num. 9.

1. O Tu wår HErre JEsu Christ!
Som på tigh togst wår synd och brist/
Som plågad wast och slagen hårdt/
Som draga måste korsset swårt:
Tigh bedie wij alt för tin dödh/
At tu oss hielper i wår nödh.

VIII.

Om Christi Begrafning.

160.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 160 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/160 saknas

1. SÅ är fullkomnat JEsu kär/
Hwad om tin dödh förkunnat är/
Hwad som Propheter hafwa spådt/
Thet haar nu sin fullbordan nådt.

2. Tu lydig wast tin Fader Huld
Til korssens dödh för wåra skuld;
För wåra skuld tin blodh uthrann/

Eller Rr 3 Som