Sida:Psalm1695-2.djvu/41

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
316 Om Christi Begrafning. Om Christi Begrafning. 317

Som all wår synd uthplåna kan.

3. Fast döden haar tin ögon söft/
Haar doch tin dödh här döden döft.
Sij! JEsu dödh oss lifwet gier:
Eij kan oss döden skada meer.

4. Oss grafwen synes mörck och leed/
Men gifwom oss doch eij ther medh;
När JEsus läggs i grafwen neer.
Stoor heder wåra grafwar skeer.

5. Tack ware tigh/ o JEsu kär/
Som för oss pijnt och dödad är;
Tack tigh som grafwens mörcka port
Haar lius medh tin begrafning giordt.

6. Haf hwilo/ JEsu/ haf tin roo
I wåra hiertan blif och boo;
Haf JEsu ther tin hwilostadh/
Så faar man sidst i grafwen gladh.

7. I grafwen tu som lagder wardt/
Haf om min graf starck wård och wacht;
Åt intet ondt ther rörer migh/
Men hafwer roo och frijd af tigh.

8. Tu som af grafwen månd upståå/
Låt oss medh lust af grafwen gåå;
Och fara sedan medh stoor frögd
Til ewig roo i Himmels högd.

161.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 161 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/161 saknas

1. SAnn Gudh och Man o JEsu blijd!
Tigh ware lof i ewig tijd/
I hela werlden wijda/
För pina/ ångst och hårdan dödh/
Then tu för oss mån lida.

2. O! huru stoor then kärlek war/
Som JEsum ther til drifwit haar/
At han oss halp af nöden:
Otwungen och godwillelig
Gick han för oss til döden.

3. När han gaf up sin siäl och and
Uthi sins Faders milda hand/
Och alt nu war fullbordat;
Then stora högtijd krafde thet/
At kroppen skulle jordas.

4. Af Arimathia kom en man/
In för Pilato trädde han/
Och bad een böön af wärde:
Af honom som en Hedning war
Han Christi kropp begärde.

5. Och när Pilatus får thet swar/
At JEsus redo döder war/
Tllät han mannens wilja;

Som