Sida:Psalm1695-2.djvu/67

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
368 Om then H. Trefallighet. Om then H. Trefallighet. 369

2. Gudh Fader tigh nu prisar jagh/
Som all ting skop: och änn i dagh
Bewarar alt medh Faders hand:
Titt Ord tu sänder i alla land:
Tin Son tu haar migh gifwit här;
Thess tackar jagh tigh Fader kär!

3. Gudh Son/ o HErre JEsu Christ!
Tu hafwer migh stoor nådh bewijst/
At tu sann Mandom på tigh tog/
Och uppå korsset för migh dog:
Ther medh min synd afplanad är/
Thess tackar jagh tigh Broder kär!

4. Gudh Helge And/ min Tröstar from/
Tu hafwer migh i min barndom
Giordt genom Dopet til Gudz barn/
Och hulpit migh uhr Satans garn.
Tu helgar/ tröstar/ gifwer modh/
Thess tackar jagh tigh Tröstar godh!

5. Högtlofwade Treenighet/
Stoor glädie haar tu migh beredt.
Gif nådh at lefwa Christelig;
Och sidst min And befalla tigh.
Så skal jagh medh osäilig frögd
Lofsiunga tigh i Himmels högd.

194.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 194 [visa] [redigera] [historik] [rensa sidcachen]


\version "2.14.2"

% Lilypond i MediaWikis Score extension är tämligen begränsad då Lilypond körs i safe mode (lilypond -dsafe=#t)
% vilket slår av de flesta avancerade funktionerna av säkerhetsskäl. Dessutom kör svenska
% wikisource med en ganska gammal version av Lilypond (2.14) som saknar en del funktionalitet
% eller som är omöjlig att använda i safe mode.


%%% taktstreck %%%

% "divisioMaxima" = heldraget taktstreck
divMax = {
 % Egentligen vore det kanske önskvärt med divisioMaxima genom
 %  \once \override BreathingSign #'stencil = #ly:breathing-sign::divisio-maxima
 %  \once \override BreathingSign #'Y-offset = #0
 %  \breathe
 % men det fungerar inte av okänd anledning. Går inte heller att inkludera "gregorian.ly" (safe mode).
 %
 % i stället använder vi ett vanligt taktstreck. 
 \bar "|"
}

% slutstreck
divFin = {
 \bar "||"
}

%%% paper & layout %%%
\paper {
 indent=0\mm
 short-indent=0\mm
 oddFooterMarkup=##f
 oddHeaderMarkup=##f
 print-page-number=##f
}

% Vi kan inte ändra accidentalStyle manuellt. Som lösning använder vi MensuralVoice som har rätt bra inställningar.
%    \accidentalStyle "neo-modern"       % Kräver 2.15
%    #(ly:set-accidental-style 'neo-modern) % Fungerar inte i safe mode

\layout {
 \context {
  \Score
  timing = ##f 
  \remove "Bar_number_engraver"
 }

% \context {
%  \Staff
%  \override TimeSignature #'style = #'mensural
%  \override NoteHead #'style = #'petrucci
% }

 % MyVoice = MensuralVoice med Petrucci NoteHeads
 \context {
  \MensuralVoice
  \name "MyVoice"
  \alias "Voice"
  \consists "Slur_engraver"
  \override NoteHead #'style = #'petrucci
  \override Rest #'style = #'mensural
%  \override Flag #'style = #'mensural  % 2.16+
  \override Stem #'flag-style = #'mensural  % 2.14
  \override Stem #'thickness = #1.7
%  \override Stem #'length = #5.5
 }

 % MyStaff = MensuralStaff, fast med taktstreck
 \context {
  \MensuralStaff
  \name "MyStaff"
  \alias "Staff"
  \denies "Voice"
  \defaultchild "MyVoice"
  \accepts "MyVoice"
  \override BarLine #'transparent = ##f
  \override StaffSymbol #'thickness = #1.0 % default
%  \override StaffSymbol #'thickness = #1.3
 }

 \context {
  \Score
  \accepts "MyStaff"
 }
}

%%% takt, tonart etc %%%

pre = {
 \time 2/2
 \key d \dorian
}

premelody = {
 \autoBeamOff
 \clef "petrucci-c1"
 \pre
}

prebass = {
 \autoBeamOff
 \clef "mensural-f"
 \pre
}

voicename = MyVoice

%%% melodi %%%

melody = \relative c' {
 a'8 d,4 e f e d cis d4.\fermata\divMax
 e8 f4 e d a' gis2 a4.\fermata\divMax
 a8 c4 d e c b4. a8 a4.\fermata\divMax
 c8 c4 a bes g g4. f8 f4.\fermata\divMax
 a8 c4. bes8 a4 d cis4. d8 d4.\fermata\divMax
 e8 e4. e8 e4.\fermata\divMax
 f8 e4. d8 cis4 d8 (e) e4.d8 d4\fermata\divFin
}

%%% bas %%%

bass = \relative c {
 d8 d4 cis^"6" d e f8^"6" g a4^"#" d,4.
 cis8^"6" d4 cis^"6" b^"56" a e'^"#" e, a4.\fermata
 a'8 a2^"b" a,4 d^"7" e2^"4#" a,4.\fermata
 a8 f2 g4^"b" a8 b c2 f4.\fermata
 f,8 e2^"65" f4 g a2^"#" d4.\fermata
 a'8^"#" a4^"#" a,^"#" cis4.^"6"
 d8 e4 f8 g a4^"#" b^"6" a^"4" a,^"#" d4
}

verse = \lyricmode {
 <<
{ O Ska -- par' och o go -- de Gudh/ }
\context Lyrics = "versRad2" { \set associatedVoice = "melody" För -- låt hwad giordt är mot tin Budh }


>>


<<
{ All nå -- des brunn och Fa -- der/ }
\context Lyrics = "versRad2" { \set associatedVoice = "melody" At Sa -- tan oss eij ska -- der. }


>>

Ejj han -- dla medh oss ef -- ter rätt/
Fast me -- ra up -- på Fa -- ders sätt/
At wij tin barn i tro -- ne reen/ 
Tigh u -- tan meen/
J dagh må tie -- na hwar och en.
}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%% png / svg %%%

\score {
 <<
  \new \voicename = "melody" { \premelody \melody }
   \new Lyrics \lyricsto "melody" { \verse }
  \new \voicename {\prebass \bass }
 >>
 \layout {}
}

%%% midi / ogg %%%

\score {
 <<
 \new Staff { \unfoldRepeats { \melody } }
 \new Staff { \unfoldRepeats { \bass } }
 >>
 \midi {
  % \tempo 50 2 % 2.16+
  \context {
   \Score
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 50 2)
  }
  \context {
   \Staff
   midiInstrument = #"church organ"
  }
 }
}


1. O Skapar' och o gode Gudh/
All nådes brunn och Fader!
Förlåt hwad giordt är mot tin Budh/
At Satan oss eij skader.
Eij handla medh oss efter rätt/
Fast mera uppå Faders sätt/
At wij tin barn i trone reen/ tigh utan meen
J dagh må tiena hwar och en.

2. Förbarma tigh/ o JEsu Christ!
Uthöfwer oss af nåde!
Tu äst then starcke Hielte wist/
Som hindra kan all wåde/
Så fräls titt folck uthaf thess nödh/
Som tu medh tinom blodh så rödh/
Haar löst af qwahl och ewigt wee: tin nådhe betee/
At intet ondt hos oss må skee.

3. Wälsigna oss o Helge And!
Låt oss tin nådh eijh mista/
Låt tin kärlek i hwart stånd/
Och goda rådh eij brista.
O Gudh af tröst och glädie rijk!

Eij Aaa 2 J nö-