Sida:Psalm1695-2.djvu/66

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
366 Om then H. Trefallighet. Om then H. Trefallighet. 367

1. ALleneste Gudh i Himmelrijk
Ware lof och prijs för alla sina nåder/
Som han hafwer giordt i jorderijk/
J thessa här nådeliga dagar:
På jorden är kommen stoor glädie och frijd/
Menniskian må wäl glädias widh
Gudz ynnest och goda wilja.

2. Wij lofwe/ wij prise och tilbedie tigh;
Wij tacke tigh för tina härlighet/
O HErre Gudh Fader i Himmelrijk/
Tu hafwer oss giordt stoor kärlighet:
All tin hafwer tu uthi titt wåld;
Hwad tu wilt hafwa fram kan ingen förhålla:
Wäl then som tigh kan fruchta.

3. O JEsu Christ Gudz ende Son/
Som när Gudh Fader sitter/
Som hafwer frälst alt menniskio kön/
Och oss medh Gudhi förlikat;
Genom titt blodh och hårda dödh
Hafwer tu oss löst af synd och nödh:
Gif nåden i trone blifwa!

4. Tu äst allena wår Frälserman/
Som oss wil Himmelriket gifwa:
Tu äst Gudz Faders meenlösa Lamb/
Som för oss wille döden lida:
Tu äst allena wår salighet:
Stoor nåde hafwer tu oss betedt/
Alzmächtige JESU Christe!

5. O Helige And wår Tröstare from/
Som oss all sanning lärer!
Hielp at wij blifwe widh tin lärdom:
Gudh Fader/ Son och Tigh ähre.
Beskärm oss ifrån Diefwulens falska list:
Hielp at wij troo på JEsum Christ/
Både nu och altijd/ Amen!

193.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 193 [visa] [redigera] [historik] [rensa sidcachen]

Musical scores are temporarily disabled.


1. GUdh heligste Treenighet/
Tu store Gudh i ewighet/
Gudh Fader/ Son och Helge And/
Personer tre/ doch en Gudh sann/
Högtlofwad för barmhertighet/
Then tu oss mennskiom haar betedt.

Tu Aaa 2. Gudh