Sida:Psalm1695-2.djvu/66

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
366 Om then H. Trefallighet. Om then H. Trefallighet. 367

1. ALleneste Gudh i Himmelrijk
Ware lof och prijs för alla sina nåder/
Som han hafwer giordt i jorderijk/
J thessa här nådeliga dagar:
På jorden är kommen stoor glädie och frijd/
Menniskian må wäl glädias widh
Gudz ynnest och goda wilja.

2. Wij lofwe/ wij prise och tilbedie tigh;
Wij tacke tigh för tina härlighet/
O HErre Gudh Fader i Himmelrijk/
Tu hafwer oss giordt stoor kärlighet:
All tin hafwer tu uthi titt wåld;
Hwad tu wilt hafwa fram kan ingen förhålla:
Wäl then som tigh kan fruchta.

3. O JEsu Christ Gudz ende Son/
Som när Gudh Fader sitter/
Som hafwer frälst alt menniskio kön/
Och oss medh Gudhi förlikat;
Genom titt blodh och hårda dödh
Hafwer tu oss löst af synd och nödh:
Gif nåden i trone blifwa!

4. Tu äst allena wår Frälserman/
Som oss wil Himmelriket gifwa:
Tu äst Gudz Faders meenlösa Lamb/
Som för oss wille döden lida:
Tu äst allena wår salighet:
Stoor nåde hafwer tu oss betedt/
Alzmächtige JESU Christe!

5. O Helige And wår Tröstare from/
Som oss all sanning lärer!
Hielp at wij blifwe widh tin lärdom:
Gudh Fader/ Son och Tigh ähre.
Beskärm oss ifrån Diefwulens falska list:
Hielp at wij troo på JEsum Christ/
Både nu och altijd/ Amen!

193.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 193 [visa] [redigera] [historik] [rensa sidcachen]


\version "2.14.2"

% Lilypond i MediaWikis Score extension är tämligen begränsad då Lilypond körs i safe mode (lilypond -dsafe=#t)
% vilket slår av de flesta avancerade funktionerna av säkerhetsskäl. Dessutom kör svenska
% wikisource med en ganska gammal version av Lilypond (2.14) som saknar en del funktionalitet
% eller som är omöjlig att använda i safe mode.


%%% taktstreck %%%

% "divisioMaxima" = heldraget taktstreck
divMax = {
 % Egentligen vore det kanske önskvärt med divisioMaxima genom
 %  \once \override BreathingSign #'stencil = #ly:breathing-sign::divisio-maxima
 %  \once \override BreathingSign #'Y-offset = #0
 %  \breathe
 % men det fungerar inte av okänd anledning. Går inte heller att inkludera "gregorian.ly" (safe mode).
 %
 % i stället använder vi ett vanligt taktstreck. 
 \bar "|"
}

% slutstreck
divFin = {
 \bar "||"
}

%%% paper & layout %%%
\paper {
 indent=0\mm
 short-indent=0\mm
 oddFooterMarkup=##f
 oddHeaderMarkup=##f
 print-page-number=##f
}

% Vi kan inte ändra accidentalStyle manuellt. Som lösning använder vi MensuralVoice som har rätt bra inställningar.
%    \accidentalStyle "neo-modern"       % Kräver 2.15
%    #(ly:set-accidental-style 'neo-modern) % Fungerar inte i safe mode

\layout {
 \context {
  \Score
  timing = ##f 
  \remove "Bar_number_engraver"
 }

% \context {
%  \Staff
%  \override TimeSignature #'style = #'mensural
%  \override NoteHead #'style = #'petrucci
% }

 % MyVoice = MensuralVoice med Petrucci NoteHeads
 \context {
  \MensuralVoice
  \name "MyVoice"
  \alias "Voice"
  \consists "Slur_engraver"
  \override NoteHead #'style = #'petrucci
  \override Rest #'style = #'mensural
%  \override Flag #'style = #'mensural  % 2.16+
  \override Stem #'flag-style = #'mensural  % 2.14
  \override Stem #'thickness = #1.7
%  \override Stem #'length = #5.5
 }

 % MyStaff = MensuralStaff, fast med taktstreck
 \context {
  \MensuralStaff
  \name "MyStaff"
  \alias "Staff"
  \denies "Voice"
  \defaultchild "MyVoice"
  \accepts "MyVoice"
  \override BarLine #'transparent = ##f
  \override StaffSymbol #'thickness = #1.0 % default
%  \override StaffSymbol #'thickness = #1.3
 }

 \context {
  \Score
  \accepts "MyStaff"
 }
}

%%% takt, tonart etc %%%

pre = {
 \time 2/2
 \key d \dorian
}

premelody = {
 \autoBeamOff
 \clef "petrucci-c1"
 \pre
}

prebass = {
 \autoBeamOff
 \clef "mensural-f"
 \pre
}

voicename = MyVoice

%%% melodi %%%

melody = \relative c' {
 a'8 a4 a d, f a d cis4.\fermata\divMax
 cis8 d4 e f a, g4. f8 f4.\fermata\divMax
 f8 a4 c g bes a a g4.\fermata\divMax
 bes8 a4 g f e d4. c8 c4.\fermata\divMax
 c8 g'4 a bes a g4. f8 f4.\fermata\divMax
 a8 bes4 a g f e4. d8 d2\fermata\divFin
}

%%% bas %%%

bass = \relative c {
 d8 d4 cis^"6" d2 c4^"6" bes^"6" a4.^"#"\fermata
 a'8^"#" f4^"6" e d2 bes4^"6" c f,4.\fermata
 f'8 f4 a, c g^"b" c^"6" d^"#" g,4.\fermata
 g'8 f4 e d c f,^"6" g^"#" c4.\fermata
 c8 bes4^"6" a g^"b" a bes^"6" c f4.\fermata
 d8 g,4^"b" a bes8^"6" c d4 a2^"#" d\fermata
}

verse = \lyricmode {
 Gudh he -- lig -- ste Tre -- e -- nig -- het/
Tu sto -- re Gudh i e -- wig -- het/
Gudh Fa -- der/ Son och Hel -- ge And/
Per -- so -- ner tre/ doch en Gudh sann/
Högt -- lof -- wad för barm -- her -- tig -- het/
Then tu oss menn -- skiom haar be -- tedt.
}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%% png / svg %%%

\score {
 <<
  \new \voicename = "melody" { \premelody \melody }
   \new Lyrics \lyricsto "melody" { \verse }
  \new \voicename {\prebass \bass }
 >>
 \layout {}
}

%%% midi / ogg %%%

\score {
 <<
 \new Staff { \unfoldRepeats { \melody } }
 \new Staff { \unfoldRepeats { \bass } }
 >>
 \midi {
  % \tempo 50 2 % 2.16+
  \context {
   \Score
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 50 2)
  }
  \context {
   \Staff
   midiInstrument = #"church organ"
  }
 }
}


1. GUdh heligste Treenighet/
Tu store Gudh i ewighet/
Gudh Fader/ Son och Helge And/
Personer tre/ doch en Gudh sann/
Högtlofwad för barmhertighet/
Then tu oss mennskiom haar betedt.

Tu Aaa 2. Gudh