Sida:Psalm1695-2.djvu/74

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
382 Uppå Apostledagar. Ps. öfwer några Söndags Evangel. 383

At the förkunna flitelig
Alt hwad titt Ord oss råder:
Thet ware liuft/ thet ware ledt/
Så låt oss doch fåå höra thet;
Titt Ord låt aldrig döljas.

11. Bewarar them för Satans mord/
Som altijd eftersträfwer/
At hindra oss titt helga Ord.
Tu Gudh doch ewigt lefwer/
Och uppehåller them i nödh/
At the eij fruchta trugh och dödh/
När tu them gier tin Anda.

12. Låt them ock altijd granna acht
Uppå sigh sielfwa hålla;
The stå ju på sins HErras wacht;
At the doch aldrig wålla/
Thet någon siäl förargad blijr/
När hon then illa lefwa sijr/
Then oss all dygd skal lära.

13. J högfärd och i yppighet/
O Gudh/ låt them eij lefwa;
Eij efter godz och werldzlighet
Samt fåfäng ähra sträfwa.
På thet/ o Gudh/ så mången siäl
Eij dräpas måtte här ihiäl/
Then eliest kunde lefwa.

14. Förstör/ o HErre/ synden leed/
J nåder oss förskona!
Och war eij swåra på oss wredh/
Låt Sonen tigh försona.
Låt them som föra här titt Ord/
Stedz wachta wäl tin klena hiord/
At ulfwen then eij skingrar.

IV.
Psalmer öfwer några Söndags Evangelier.
201.
Johan. 2.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 201 [visa] [redigera] [historik] [rensa sidcachen]


\version "2.14.2"

% Lilypond i MediaWikis Score extension är tämligen begränsad då Lilypond körs i safe mode (lilypond -dsafe=#t)
% vilket slår av de flesta avancerade funktionerna av säkerhetsskäl. Dessutom kör svenska
% wikisource med en ganska gammal version av Lilypond (2.14) som saknar en del funktionalitet
% eller som är omöjlig att använda i safe mode.


%%% taktstreck %%%

% "divisioMaxima" = heldraget taktstreck
divMax = {
 % Egentligen vore det kanske önskvärt med divisioMaxima genom
 %  \once \override BreathingSign #'stencil = #ly:breathing-sign::divisio-maxima
 %  \once \override BreathingSign #'Y-offset = #0
 %  \breathe
 % men det fungerar inte av okänd anledning. Går inte heller att inkludera "gregorian.ly" (safe mode).
 %
 % i stället använder vi ett vanligt taktstreck. 
 \bar "|"
}

% slutstreck
divFin = {
 \bar "||"
}

%%% paper & layout %%%
\paper {
 indent=0\mm
 short-indent=0\mm
 oddFooterMarkup=##f
 oddHeaderMarkup=##f
 print-page-number=##f
}

% Vi kan inte ändra accidentalStyle manuellt. Som lösning använder vi MensuralVoice som har rätt bra inställningar.
%    \accidentalStyle "neo-modern"       % Kräver 2.15
%    #(ly:set-accidental-style 'neo-modern) % Fungerar inte i safe mode

\layout {
 \context {
  \Score
  timing = ##f 
  \remove "Bar_number_engraver"
 }

% \context {
%  \Staff
%  \override TimeSignature #'style = #'mensural
%  \override NoteHead #'style = #'petrucci
% }

 % MyVoice = MensuralVoice med Petrucci NoteHeads
 \context {
  \MensuralVoice
  \name "MyVoice"
  \alias "Voice"
  \consists "Slur_engraver"
  \override NoteHead #'style = #'petrucci
  \override Rest #'style = #'mensural
%  \override Flag #'style = #'mensural  % 2.16+
  \override Stem #'flag-style = #'mensural  % 2.14
  \override Stem #'thickness = #1.7
%  \override Stem #'length = #5.5
 }

 % MyStaff = MensuralStaff, fast med taktstreck
 \context {
  \MensuralStaff
  \name "MyStaff"
  \alias "Staff"
  \denies "Voice"
  \defaultchild "MyVoice"
  \accepts "MyVoice"
  \override BarLine #'transparent = ##f
  \override StaffSymbol #'thickness = #1.0 % default
%  \override StaffSymbol #'thickness = #1.3
 }

 \context {
  \Score
  \accepts "MyStaff"
 }
}

%%% takt, tonart etc %%%

pre = {
 \time 2/3
 \key e \dorian
}

premelody = {
 \autoBeamOff
 \clef "petrucci-c1"
 \pre
}

prebass = {
 \autoBeamOff
 \clef "mensural-f"
 \pre
}

voicename = MyVoice

%%% melodi %%%

melody = \relative c' {
 \repeat volta 2
 {d2 fis d a'1 b2 a1 g2 fis1.\fermata\divMax
 a2 d a b1 a2 a (gis1) a1.\fermata\divMax}
 fis2 fis b ais1 b2 cis2 ais1 b1.\fermata\divMax
 fis2 fis fis e1 a2 a2 gis1 a1.\fermata\divMax
 a2 b g e1 (fis2) g2 e1 d1\fermata\divFin
}

%%% bas %%%

bass = \relative c {
 \repeat volta 2
 {d1. cis1^"6" b2^"6" cis1.^"65" d1.\fermata
 d1 cis2^"6" b1^"6†" cis2^"6" d2 e^"4#" e, a1.\fermata}
 d2 d b fis'1^"#" b,2 fis'1^"#" fis,2^"#" b1.\fermata
 b1 b2 cis1^"6" a2 d e e,^"4#" a1.\fermata
 d2 b1^"6" cis1^"6" d2 g, a1^"4#" d1\fermata
}

verse = \lyricmode {
 <<
{ Ett brö -- llop ut -- hi Ca -- na stod/
I Ga -- li -- lee -- ske lan -- de:
 }
\context Lyrics = "versRad2" { \set associatedVoice = "melody" Tijt kom ock JE -- sus ef -- ter bodh/
Wäl -- sig -- na -- de äch -- tastan -- de. }


>>

J äch -- ten -- skap ho här wil gåå/
Han biu -- de JE -- sum medh sigh tå/
Om han wil bli -- fwa sig -- nad.
}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%% png / svg %%%

\score {
 <<
  \new \voicename = "melody" { \premelody \melody }
   \new Lyrics \lyricsto "melody" { \verse }
  \new \voicename {\prebass \bass }
 >>
 \layout {}
}

%%% midi / ogg %%%

\score {
 <<
 \new Staff { \unfoldRepeats { \melody } }
 \new Staff { \unfoldRepeats { \bass } }
 >>
 \midi {
  % \tempo 120 2 % 2.16+
  \context {
   \Score
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 120 2)
  }
  \context {
   \Staff
   midiInstrument = #"church organ"
  }
 }
}


1. Ett bröllop uthi Cana stod/
I Galileeske lande:
Tijt kom ock JEsus efter bodh/
Wälsignade ächtastande.
J ächtenskap ho här wil gåå/
Han biude JEsum medh sigh tå/
Om han wil blifwa signad.

Låt Ccc 2. Tå