Sida:Psalm1695-2.djvu/75

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
384 Psalmer öfwer några Söndags Evangelier. 385

2. Tå glädien war ther all som bäst/
Begynte winet fattas:
Fast JEsus war ther sielf til gäst.
Doch skal ther af eij skattas/
At JEsus ståndet omild är/
Hwar han är/ ther är korsset när;
Han kan ock korsset lindra.

3. När nöden är nu allsomstörst/
Och medel eij til finna/
Så är tå bönen bäst och först/
Som hielper öfwerwinna.
Hos JEsum står all hielp och tröst;
Een ödmiuk böön af troget bröst
Förmår hans hielp allena.

4. Han är som wil och hielpa kan/
J sorgen glädie gifwa;
Men tijd och medel måste man
Eij honom föreskrifwa:
Tå mennsklig hielp all uthe är/
Hans stund at hielpa kommer när/
Then måste wij förbida.

5. Som bäst man wänter glädiewijn/
Thet sorg fördrifwa skulle/
Så skänckes watten fullt op in/
Sex krukor öfwerfulle;
Oss ångst och nödh så swåra qwäl/
At watnet går alt til wår siäl/
Tårkalcken öfwerflöder.

6. Tu måste lära Christen godh/
Thet länder tigh til fromma/
J motgång hafwa tolamod/
Fölg eij förnuftets domar:
Hwad JEsus säger/ giör medh flijt/
Arbeta/ bed och all tin lijt
Til honom ställ allena.

7. Ty märcker nu på HErrans hand/
Som all ting kan förwandla/
Af watnet giör han wijn försann;
Wil nådigt medh oss handla.
Så wändes sorg i frögdewijn/
Så lagar Gudh medh barnen sin:
Wäl then på honom tröstar.

8. Begynnelsen är offta swår/
Thest bättre blifwer änden/
Om man här korsset genomgår;
Gudh kan til bästa wända.
Thet sättet håller JEsus Christ/
Thet bästa wijn spaar han til sidst.
Gudh ske lof prijs och ähra!

202.
Matth. 20. Se tonen Num. 94.

1. EEn liknels liuflig och klar/
Nyttig för gamla och unga/
J Evangelio skrifwen står/
Then oss nu täckes siunga/
J hwilken talas om några män/
Som arbete månde giöra
Uthi ens mans wijngård/ then
Så lyder som wij här höra.

2. En huusbonde waker och snäll

J mot- Ccc 2 Gick