Sida:Psalm1695-2.djvu/79

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
392 Psalmer öfwer några Söndags Evangelier. 393

I watn han doppe finger sitt/
Min tungo ther medh swale;
Ty thenna låga är fast heet/
Och ingen roo eller dwale.

6. Min son/ tänck på tu hade stoor lust/
Emedan tu kunde lefwa/
Och drack så både wijn och must/
Thet täcktes Gudh tigh gifwa:
Lazarus war tå ther emot/
I armod och stoor jämmer;
Nu hugnas han och hafwer godt/
Ther tu tigh swåra grämmer.

7. Ett stort swalg seer man här ock ståå
Emellan oss och eder;
Någon gång här emellan fåå/
Thess kommer man eij weder.
Så beder jagh tigh/ sade han:
Jagh hafwer fem bröder i lifwe;
Sänd Lazarum then froma man/
Han them förwarning gifwe.

8. Min son/ huru kan thetta skee/
Eij står thet til at giöra:
Propheter och Mosen hafwa the/
Them bör them altijd höra.
Neij/ käre fader Abraham/
Thet kan them eij nogh wara:
Kommer någor af the döda fram/
Tå sky the för sin fahra.

9. Swarade Abraham i samma stund;
Om the eij Mosi lyda/
Propheterna ock sammalund/
Som them Gudz Ord vthtyda:
Så kunna the eij heller troo/
Så fast äro the förhärde/
Om än the döde ifrån sin roo
Vpstodo och them lärde.

10. Sij/ Gudh han haar then fattiga kär/
Och låter honom eij förgånga/
Ändoch han vthi werlden här
Warder försmådd af många.
Af hwilko wij nu lära må/
Then fattiga eij förachta/
Gudz sinne wij wist följe tå/
Och på hans wilja wachta.

11. Doch skal man eij så tänckia här/
At then rike förkastas:
Ty rikedom een Gudz gåfwa är/
Och bör af ingom lastas.
Men thet är synd eij bruka then rätt;
Ther nödh är medh wår nästa/
För honom skal thet wara alt slätt
Ospardt/ och til hans bästa.


205.
Luc. 14.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 205 [visa] [redigera] [historik] [rensa sidcachen]


\version "2.14.2"

% Lilypond i MediaWikis Score extension är tämligen begränsad då Lilypond körs i safe mode (lilypond -dsafe=#t)
% vilket slår av de flesta avancerade funktionerna av säkerhetsskäl. Dessutom kör svenska
% wikisource med en ganska gammal version av Lilypond (2.14) som saknar en del funktionalitet
% eller som är omöjlig att använda i safe mode.


%%% taktstreck %%%

% "divisioMaxima" = heldraget taktstreck
divMax = {
 % Egentligen vore det kanske önskvärt med divisioMaxima genom
 %  \once \override BreathingSign #'stencil = #ly:breathing-sign::divisio-maxima
 %  \once \override BreathingSign #'Y-offset = #0
 %  \breathe
 % men det fungerar inte av okänd anledning. Går inte heller att inkludera "gregorian.ly" (safe mode).
 %
 % i stället använder vi ett vanligt taktstreck. 
 \bar "|"
}

% slutstreck
divFin = {
 \bar "||"
}

%%% paper & layout %%%
\paper {
 indent=0\mm
 short-indent=0\mm
 oddFooterMarkup=##f
 oddHeaderMarkup=##f
 print-page-number=##f
}

% Vi kan inte ändra accidentalStyle manuellt. Som lösning använder vi MensuralVoice som har rätt bra inställningar.
%    \accidentalStyle "neo-modern"       % Kräver 2.15
%    #(ly:set-accidental-style 'neo-modern) % Fungerar inte i safe mode

\layout {
 \context {
  \Score
  timing = ##f 
  \remove "Bar_number_engraver"
 }

% \context {
%  \Staff
%  \override TimeSignature #'style = #'mensural
%  \override NoteHead #'style = #'petrucci
% }

 % MyVoice = MensuralVoice med Petrucci NoteHeads
 \context {
  \MensuralVoice
  \name "MyVoice"
  \alias "Voice"
  \consists "Slur_engraver"
  \override NoteHead #'style = #'petrucci
  \override Rest #'style = #'mensural
%  \override Flag #'style = #'mensural  % 2.16+
  \override Stem #'flag-style = #'mensural  % 2.14
  \override Stem #'thickness = #1.7
%  \override Stem #'length = #5.5
 }

 % MyStaff = MensuralStaff, fast med taktstreck
 \context {
  \MensuralStaff
  \name "MyStaff"
  \alias "Staff"
  \denies "Voice"
  \defaultchild "MyVoice"
  \accepts "MyVoice"
  \override BarLine #'transparent = ##f
  \override StaffSymbol #'thickness = #1.0 % default
%  \override StaffSymbol #'thickness = #1.3
 }

 \context {
  \Score
  \accepts "MyStaff"
 }
}

%%% takt, tonart etc %%%

pre = {
 \time 2/3
 \key g \dorian
}

premelody = {
 \autoBeamOff
 \clef "petrucci-c1"
 \pre
}

prebass = {
 \autoBeamOff
 \clef "mensural-f"
 \pre
}

voicename = MyVoice

%%% melodi %%%

melody = \relative c' {
 f2 f1 g2 a1 g2 a2 (c2) b2 c1\fermata\divMax
c2 d1 f2 e1 c2 d1. c1\fermata\divMax
c2 a1 a2 d1 d2 c1 a2 g1\fermata\divMax
bes2 a1 f2 e2 f2 g2 f1 d2 c1\fermata\divMax
c2 f1 g2 a1 g2 a2 (c2) b2 c1\fermata\divMax
c2 a2 (bes2 c2) d1 c2 a2 bes4 a4 g1 f1\fermata\divFin
}

%%% bas %%%

bass = \relative c {
 f2 f1 c2 f1 e2^"6" d2 c2 g'2^"#" c,1\fermata
a2 g1^"#" f2 c'1. g1.^"#" c1\fermata
e2^"6" f1 f2 bes,1 bes2 f'1. c1\fermata
g2 f1. c'1 e2^"6" f2 g1^"#" c,1\fermata
c2 a1^"6" g2 f2 f'2 e2^"6" d2 c2 g'2^"6" c,1\fermata
e2 f1. bes,1 c2 f,2 g4 a8 bes8 c1 f,1\fermata
}

verse = \lyricmode {
 En ri -- ker man/ wäl -- di -- ger han/
En bröl -- lops kost til -- red -- de
Åth si -- nom son medh myck -- en mohn/
Sin sto -- ra äh -- ro be -- te -- d -- de/
Ther til böd han så mån -- gen man/
Så fååm then äh -- ran sked -- de.
}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%% png / svg %%%

\score {
 <<
  \new \voicename = "melody" { \premelody \melody }
   \new Lyrics \lyricsto "melody" { \verse }
  \new \voicename {\prebass \bass }
 >>
 \layout {}
}

%%% midi / ogg %%%

\score {
 <<
 \new Staff { \unfoldRepeats { \melody } }
 \new Staff { \unfoldRepeats { \bass } }
 >>
 \midi {
  % \tempo 120 2 % 2.16+
  \context {
   \Score
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 120 2)
  }
  \context {
   \Staff
   midiInstrument = #"church organ"
  }
 }
}
Pro- Ddd 2 Son