Sida:Psalm1695-2.djvu/87

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
408 Psalmer öfwer några Söndags Evangelier. 409

När en Lewit kom också tijt/
Såg han ock wäl then man osäll/
Doch wille han ther eij töfwa.

6. Sidst hände at en Samaritan
Också then wägen sträckte:
När han fick see then arma man/
Stoor ömko hans hierta vpwäckte.
Ty gick han til/ medh sin hand mild/
Förbandt hans såår/ wijn/ olio klar
Giöt han ther in medh tårar.

7. På sin öök vthi samma sinn/
Han honom lyffte och lade:
Och foor så i herberget in;
Then krancka han medh sigh hade:
Och skötten ther/ medan han war när:
Ther til äntå fårsåg honom ock/
At han måtte sedan wäl fara.

8. Then andra dagen tå han foor af/
Tog han twå penningar blancka/
Huusbondanom han them tå gaf/
Och bad honom sköta then krancka:
Och om så skeer/ sade han/ at meer
Vppå thenna man bekostas kan/
Så wil jagh thet wäl betala.

9. Sedan wände JEsus thetta taal
Til then lagkloka/ och sade:
Säg/ ho hans näste räknas skal/
Som fått hade slikan skada?
Swarade han: jagh annat eij kan
Säija förwist/ och vtan list/
Än han som barmhertighet giorde.

10. Ther medh gack bort/ giör tu ock så/
JEsus til honom sade.
Och lät thet medh the ord förståå/
At han så icke giordt hade/
Ehuru han sigh så rundelig/
Medh fåfäng ord berömte stort;
Hans högmod honom tå skämde.

11. Ty är thet tå ingen wijs man/
Som på sigh sielfwan dristar/
Medan ju alle wij försann
Hafwe fast många brister.
Ja/ all wår lijt til then Samarit/
Ståå skal förwist/ som är JEsus Christ/
Wår’ såår han förbinder och helar.

210.
Matth. 6.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 210 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/210 saknas


1. O Menniskia wil tu betänckia
Min pina och bittra dödh;

10. Ther Fff 2 Jagh