Sida:Psalm1695-2.djvu/88

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
410 Psalmer öfwer några Söndags Evangelier. 411

Jagh wil tigh igen skänckia
Lifwet för ewig nödh
Til migh skal tu tigh hålla;
Jagh hafwer all ting i wålde;
Jagh är then tigh hafwer frälst.

2. Jagh hafwer tigh icke betalat
Medh penningar/ silf/ eller guld;
Men tigh ifrån Diefwulen halat;
Ty jagh war tigh så huld.
Hwij ästu nu så blinder/
At tu tin Gudh eij känner?
Tu sielf förderfwar tigh.

3. Tu åtrår werldsens ähra/
Til henne sätter tu tin lijt;
Ther tu min Budh skulle lära/
Ther om hafwer tu ingen flijt:
Werlden som tigh mån dåra/
Then hafwer tu kär så swåra/
Men migh hafwer tu förglömt.

4. Sij liljorna i tina ängiar/
Huru härliga the ther stå/
The betala icke medh penningar
Then härlighet som the få:
Salomon medh alt thet han hade/
War icke lijk eno blade/
Som samma liljor bära.

5. Se diuren på jordene kräka/
Huru Gudh försörjer them:
Se ock hwad foglarna äta/
The hafwa sin födo och heem:
Korpungarna i theras öde/
The hafwa sin dageliga födo;
Gudh låter ingen swälta ihiäl.

6. Hwem rikedom meer än migh älskar/
Samt mine nådh och godhet/
Hans rikedom skal blifwa förwanskad/
Och giöra honom ewigt leed:
Then man/ som icke wil swika/
Skal finnas i Himmelrike/
I en ewig salighet.

7. Lof/ prijs/ heder och ähra
Ske Gudh i ewighet
För sin Gudomeliga lära/
Som han hafwer oss betedt.
Han gifwe at wij kunde
Hans helga Ord begrunda/
Och sättia wår troo ther til.


211
Se tonen Num. 210.

1. Oss Christna bör troo och besinna/
Hwad Christus så nådigt haar lärdt/
Tå han oss haar welat påminna/
Hwad omsorg alt werldzligt är wärdt:
Ty then som wil Himmelen sökia/
Han kan eij thet jordiska öka/
Och sättia sitt hierta ther til.

2. At tiena twå herrar tillika/
Thet kan ingen menniskia rätt/
Men en thera måste an swika/
När the biuda hwar på sitt sätt.

Korp- Fff 3 Om