Sida:Psalm1695-2.djvu/91

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
416 Psalmer öfwer några Söndags Evangelier. 417

Jagh skal tigh ther insättia.

6. Tå föll han nedh och beddes dagh/
Han wille honom wäl betala.
Neij/ sade han/ thet tager eij lagh
Längre här medh förhala.
Eij war han meer sin broder huld/
I tornet måste han liggia/
Til thess betalad war then skuld/
Ther han än skulle tiggia.

7. Tå herren thetta weta fick/
Wardt han eij litet wreder:
Han kallar honom strax til sigh;
Hör til tu tienare leder/
Tu kant ther litet skönia uppå/
Hwad nådh jagh medh tigh giorde:
medh tinom broder tu också
Thet samma giöra borde.

8. Han sattes uthi fängelset hårdt/
Så länge ther at blifwa/
At altsammans betalat wardt;
Ther halp eij emot kifwa.
Thet samma skeer oss allom wist/
Om wij så äre til sinnes/
At wij förlåte wij then brist/
Som när wår nästa finnes.

9. Gudh är barmhertig/ mild och godh/
Och wil oss alla spara.
Han wil ock at wij ther emot
Skole så hwar annan wara.
Gif oss/ o Gudh wår Fader blijd!
Widh thetta sinnet blifwa/
Och så se dan til ewig tijd
I glädien medh tigh lefwa!

213
Matth. 25.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 213 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/213 saknas

1. WAker up i Christne alle/
Waker up medh ganska flijt/
I thessa jämmerliga dagar/
Waker up/ thet är nu tijd:
Ty HErren wil snarliga komma/
Och giöra thessa dagar fåå;
Alla syndare wil han fördöma:
Hwem kan emot honom ståå?

Widh Ggg 2 2. Stoor