Sida:Psalm1695-2.djvu/95

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
424 Psal. öfwer några Söndags rc. Om Menniskiones Fall och Upr. 425

Döden blifwer allas ände.
Säll är then Christum hafwer til wän/
Och håller sigh från synden reen;
Til honom wil Gudh sigh wända.

11. Hörer och märcker nu alle slätt/
Hwad Gudh sielf lärer här för sätt:
Sitt Ord biuder han oss höra/
Som är wår tröst och salighet/
Wil hielpa oss i ewighet/
At wij hans wilja giöra.

12. Betaler eij ondt medh lika mått;
Then eder giör illa giörer i godt;
Domen låter Gudh behålla.
Warer som bröder i allan tijd/
Then ene then andra godh och blijd;
Och låter alt ondt doch falla.

13. Köttet giör efter sitt begär/
Som sorg för timelig wälfärd bär/
Och achtar eiij Gudz wilja:
Ty kommer oss plåga och möda uppå/
Som ond begärelse tuchta må/
Och alt ondt från oss skilja.

14. Tyckes oss korsset wara förswårt/
Som wij doch drage här en tijd kort;
Hwad wil tå af oss blifwa/
Om Gudh skulle fullfölja sin rätt/
Och låta förderfwa oss alla slätt/
Som icke äre wärde lefwa.

15. Här efter få wij en ewig roo/
Och skole medh Christo i Himmelen boo:
Thet skole wij Christne tänckia.
På jorden finnes ingen man/
Som någon tijd uthsäija kan
Then frögd oss Gudh wil skänckia.

16. Och hwad then ewige alzmächtige Gudh
Hafwer oss tilsagt genom sin Budh/
Thet wil han wisserlig hålla.
Han hielpe oss från all fahrlighet.
Hwilkom ske prijs i ewighet!
Then wij oss nu befalle.

V.


Åhtskillige Läro-Psalmer.
I.
Om Menniskiones Fall och Uprättelse.


216.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 216 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/216 saknas

1. O HErre Gudh af Himmelrijk/
Hwad tu äst mild och miskundelig

The Hhh 2 Öfwer