Sida:Psalm1695-2.djvu/98

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
430431
Om Menniskiones Fall och Vprättelse.

Wij måge thet swärdet vndwika/
För Christi nödh och hårda dödh/
Besittia Himmelriket.

26. Thet gif oss/ Christe/ o HErrek är/
Som sitter nu tin Fader när/
Wij bedie thet allesamman/
Som sättiom wår lijt at komma tijt:
Gudh gifwe thet wisserlig/ Amen!


217.

Koral nr 217 [visa] [redigera] [historik] [rensa sidcachen]


\version "2.14.2"

% Lilypond i MediaWikis Score extension är tämligen begränsad då Lilypond körs i safe mode (lilypond -dsafe=#t)
% vilket slår av de flesta avancerade funktionerna av säkerhetsskäl. Dessutom kör svenska
% wikisource med en ganska gammal version av Lilypond (2.14) som saknar en del funktionalitet
% eller som är omöjlig att använda i safe mode.


%%% taktstreck %%%

% "divisioMaxima" = heldraget taktstreck
divMax = {
 % Egentligen vore det kanske önskvärt med divisioMaxima genom
 %  \once \override BreathingSign #'stencil = #ly:breathing-sign::divisio-maxima
 %  \once \override BreathingSign #'Y-offset = #0
 %  \breathe
 % men det fungerar inte av okänd anledning. Går inte heller att inkludera "gregorian.ly" (safe mode).
 %
 % i stället använder vi ett vanligt taktstreck. 
 \bar "|"
}

% slutstreck
divFin = {
 \bar "||"
}

%%% paper & layout %%%
\paper {
 indent=0\mm
 short-indent=0\mm
 oddFooterMarkup=##f
 oddHeaderMarkup=##f
 print-page-number=##f
}

% Vi kan inte ändra accidentalStyle manuellt. Som lösning använder vi MensuralVoice som har rätt bra inställningar.
%    \accidentalStyle "neo-modern"       % Kräver 2.15
%    #(ly:set-accidental-style 'neo-modern) % Fungerar inte i safe mode

\layout {
 \context {
  \Score
  timing = ##f 
  \remove "Bar_number_engraver"
 }

% \context {
%  \Staff
%  \override TimeSignature #'style = #'mensural
%  \override NoteHead #'style = #'petrucci
% }

 % MyVoice = MensuralVoice med Petrucci NoteHeads
 \context {
  \MensuralVoice
  \name "MyVoice"
  \alias "Voice"
  \consists "Slur_engraver"
  \override NoteHead #'style = #'petrucci
  \override Rest #'style = #'mensural
%  \override Flag #'style = #'mensural  % 2.16+
  \override Stem #'flag-style = #'mensural  % 2.14
  \override Stem #'thickness = #1.7
%  \override Stem #'length = #5.5
 }

 % MyStaff = MensuralStaff, fast med taktstreck
 \context {
  \MensuralStaff
  \name "MyStaff"
  \alias "Staff"
  \denies "Voice"
  \defaultchild "MyVoice"
  \accepts "MyVoice"
  \override BarLine #'transparent = ##f
  \override StaffSymbol #'thickness = #1.0 % default
%  \override StaffSymbol #'thickness = #1.3
 }

 \context {
  \Score
  \accepts "MyStaff"
 }
}

%%% takt, tonart etc %%%

pre = {
 \time 3/2
 \key c \major
}

premelody = {
 \autoBeamOff
 \clef "petrucci-c1"
 \pre
}

prebass = {
 \autoBeamOff
 \clef "mensural-f"
 \pre
}

voicename = MyVoice

%%% melodi %%%

melody = \relative c' {
 \repeat volta 2{a'2 a1 a2 g1 a2 f1 e2 d1\fermata\divMax
a'2 c1 d2 a1 b2 c1 (b2) a1\fermata\divMax}
b2 c1 c2 a1 f2 g1 g2 f1\fermata\divMax
g2 a1 a2 g1 a2 f1 (e2) d1\fermata\divMax
c2 f1 g2 a1 b2 c1 b2 a1\fermata\divMax
a2 f1 g2 d1 f2 e1. d1\divFin
}

%%% bas %%%

bass = \relative c {
 \repeat volta 2{d2 cis1^"6" d2 e1 f2 (f) g a^"#" d,1\fermata\divMax
d2 c1^"6" b2^"6" a1 e'2^"#" c d e^"#" a,1\fermata\divMax}
e'2 a1 e2^"6" f1 d2 c1. f,1\fermata\divMax
e'2 f1 f2 e1^"6" f2 d1 a2 d1\fermata\divMax
e2^"6" d1 c2 f1 d2^"6" c d e^"#" a,1^"#"
cis2^"6" d1 e4 f g1.^"87" a1^"4#" a,2 d1\divFin
}

verse = \lyricmode {
 <<
{ Af A -- dams fall är platt för -- derft
Mennsk -- lig na --tur och sin -- ne/ }
\context Lyrics = "versRad2" { \set associatedVoice = "melody" 
Och synd -- sens gift up -- på oss ärfdt;
Som hwar medh sigh må fin -- na: }


>>

Doch är wår tröst/ at oss hafwer löst
Chris -- tus if -- rån then ska -- da/
Then i A -- dam oss alla på -- kom/
Gudz wre -- de han på sigh lade.
}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%% png / svg %%%

\score {
 <<
  \new \voicename = "melody" { \premelody \melody }
   \new Lyrics \lyricsto "melody" { \verse }
  \new \voicename {\prebass \bass }
 >>
 \layout {}
}

%%% midi / ogg %%%

\score {
 <<
 \new Staff { \unfoldRepeats { \melody } }
 \new Staff { \unfoldRepeats { \bass } }
 >>
 \midi {
  % \tempo 200 3 % 2.16+
  \context {
   \Score
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 200 3)
  }
  \context {
   \Staff
   midiInstrument = #"church organ"
  }
 }
}

1. AF Adams fall är platt förderft
Mennsklig natur och sinne/
Och syndsens gift vppå oss ärfdt;
Som hwar medh sigh må finna:
Doch är wår tröst/ at oss hafwer löst
Christus ifrån then skada/
Then i Adam oss alla påkom/
Gudz wrede han på sigh lade.

2. Ormsens list Ewam beswek/
At hon är platt affallen
Jfrån rättwisan och Gudz kärlek/
Ther medh hon på oss alla
Kom ewig dödh: ty war af nödh
At Gudh oss skulle gifwa
Sin kära Son/ Nådenes thron/
J then wij måtte lefwa.

3. Såsom oss nu then gamle Adam
Medh synden haar förderfwat/
Så haar ock Christus wår Frälserman
Gudz wänskap oss förwärfwat:
Och såsom Adam medh sitt fall
Hafwer oss vnder döden kommit/
Så hafwer JEsus Christus oss all
Medh sin dödh ther vthnommit.

4. Medan Gudh oss sin Son hafwer skänckt/
Tå wij hans fiender wore/
Som blef på korset för oss hängd/
Och sedan til Himla faren:
Ther medh han oss från dödsens platz
Hafwer löst; om wij troo städes
På honom allena/ Gudz Lamb thet rena/
Ho wil tå döden rädas.

5. Han wägen är och Himlens port/
Sanningen också lifwet/
Gudz Faders rådh och ewiga Ord;
Then han oss hafwer gifwit:
Ther och vppå/ wij altijd må
Oss dristelig förlita/