Sida:Psalm1695-3.djvu/149

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
800801
Begrafnings-Psalmer.

1. HÖrer til i Christtrogne alle/
Huru i eder skolen hålla/
När i edra döda begrafwa/
Måttelig sorg skolen i hafwa.

2. Edra tårar skolen i stilla/
Och edart hopp icke förspilla:
Christus som vpstod af döda
Skal them vpwäckia vtan möda.

3. The som äro vthi en rätt troo
Afledne/ hafwa ingen oroo;
Thess skole wij HErran Gudh lofwa:
The äro icke döde vtan sofwa.

4. Thet kroppen nu är vtan anda/
Kommer honom til ingen wånda/
Han skal honom igen bekomma
Medh större ähro och fromma.

5. Man skal thenna sorg låta fara/
Ty långt kan thet icke wahra/
Förr än andan full skiär och reen
Sigh befogar til kroppen igen.

6. Eij kan heller annat betyda/
Thet wij begrafningar pryda/
Än wij wårt hopp så bewise/
The döda ther sofwa medh lisa.

7. Thet hafwer alt fienden wållet/
At menniskian hafwer fallet
I synd/ och måste ty warda/
Til jord genom döden hårda.

8. Doch låte sigh ingen förfära/
Thenna jord skal skee mera ähra;
En lekamen skal här af blifwa/
Then Gudh wil härlighet gifwa.

9. Lika som wij vtan fahra
Sädeskornet icke spara/
Vtan thet i jorden vthspride/
Meer frucht wij hoppes och bide.

10. Så wete wij ock genom Gudz Ord
At menniskian som kommer til jord/
Skal vthi härlighet vpståå/
Och medh frögd i lifwet ingåå.

11. Ty tag nu jord widh thenna kropp/
Som wij här nederläggie medh hopp:
Och låt honom i tigh hafwa roo:
Giöm wäl hwad wij tigh här betroo.

12. Han hafwer warit andans huus/
Af Gudi inblåst til lijf och lius:
Meer hafwer Gudh honom förährat/
Til tempel sigh wigt och skiärat.

13. Bewara nu hwad här är innelagt:
Snart kommer HErren/ som hafwer sagt: