Sida:Psalm1695-3.djvu/153

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
808 Om then Yttersta Domen. Om then Yttersta Domen. 809

1. FÖrhanden är nu wist then tijd/
På hwilken Gudz Son komma
Skal i sin klarhet til oss nidh/
At döma ond’ och froma.
Dyrt tå alt löije blifwa må/
När werlden skal i eld förgåå/
Som Petrus ther om skrifwer.

2. Basuner skal man höra fåå/
Widh alla werldsens ändar;
The döde skola tå vpståå/
I hast när sådant händer:
Men alla the/ som samma tijd
Änn lefwa/ skal wår HErre blijd
Vthi en hast förwandla.

3. Ther näst een book vplåtas skal/
I hwilken står beskrifwit
Hwad hwar och en seen Adams fall
I werlden haar bedrifwit:
Tå hwar och en i samma stund
Får höra hwad han margelund
Haar giordt tå han här lefde.

4. O wee! then som Gudz helga Ord
Haar medh stort modh förachtat;
Och endast vppå thenna jord
Til werldsens håfwor trachtat:
Han lärer wist medh skam beståå/
Och medh then onda andan gåå
Från Gudh til ewig pino.

5. O JEsu! hielp när thetta skeer/
För tin dödz skull och pina/
Så at tu migh medh nådh anseer/
Och vndfår ibland tina:
Ther på jagh aldrig twifla skal:
Ty Satan hafwer fått sitt fall;
Och min synd är försonad.

6. Tu sielf min medlare tå war/
När nu tin doom skal komma;
Ty tu i lifsens book wist haar
Migh skrifwit medh the froma:
At jagh medh them tå må ingåå
I Rijket titt/ och niuta fåå
Then frögd tu oss haar wärfwat.

7. O JEsu Christe kom doch snart
Medh tine sidste dagar!
Och hielp the trogna medh en fart;
Ske doch hwad tigh behagar.
Ach kom! ach kom! ty nu är tijd/
O Gudh! och war en domare blijd:
O JEsu fräls oss! Amen!


405.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 405 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/405 saknas

Kkk kk 2 Rä-