Sida:Psalm1695-3.djvu/153

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till: navigering, sök
Den här sidan har korrekturlästs
808809
Om then Yttersta Domen.

1. FÖrhanden är nu wist then tijd/
På hwilken Gudz Son komma
Skal i sin klarhet til oss nidh/
At döma ond’ och froma.
Dyrt tå alt löije blifwa må/
När werlden skal i eld förgåå/
Som Petrus ther om skrifwer.

2. Basuner skal man höra fåå/
Widh alla werldsens ändar;
The döde skola tå vpståå/
I hast när sådant händer:
Men alla the/ som samma tijd
Änn lefwa/ skal wår HErre blijd
Vthi en hast förwandla.

3. Ther näst een book vplåtas skal/
I hwilken står beskrifwit
Hwad hwar och en seen Adams fall
I werlden haar bedrifwit:
Tå hwar och en i samma stund
Får höra hwad han margelund
Haar giordt tå han här lefde.

4. O wee! then som Gudz helga Ord
Haar medh stort modh förachtat;
Och endast vppå thenna jord
Til werldsens håfwor trachtat:
Han lärer wist medh skam beståå/
Och medh then onda andan gåå
Från Gudh til ewig pino.

5. O JEsu! hielp när thetta skeer/
För tin dödz skull och pina/
Så at tu migh medh nådh anseer/
Och vndfår ibland tina:
Ther på jagh aldrig twifla skal:
Ty Satan hafwer fått sitt fall;
Och min synd är försonad.

6. Tu sielf min medlare tå war/
När nu tin doom skal komma;
Ty tu i lifsens book wist haar
Migh skrifwit medh the froma:
At jagh medh them tå må ingåå
I Rijket titt/ och niuta fåå
Then frögd tu oss haar wärfwat.

7. O JEsu Christe kom doch snart
Medh tine sidste dagar!
Och hielp the trogna medh en fart;
Ske doch hwad tigh behagar.
Ach kom! ach kom! ty nu är tijd/
O Gudh! och war en domare blijd:
O JEsu fräls oss! Amen!


405.


[Notbild]