Sida:Psalm1695-3.djvu/158

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
818 Om then osaliga Ewigheten. Om then osaliga Ewigheten. 819

II.

Om then osaliga Ewigheten.

407.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 407 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/407 saknas

1. O Ewighet! tin längd migh fast förskräcker/
Som början haar/ men aldrig ändan räcker:
O ewighet! En tijd förutan tijd/
Tin hogkomst giör/ at jagh ther hisnar widh.

2. All timlig nödh/ then störste här kan wara/
Medh tiden skal och måste sin koos fara:
Men wåndan grymm/ som ewigheten bär/
Til ewig tijd förlossning aldrig gier.

3. O ewighet! för tigh mitt hierta bäfwar/
När i titt diup jagh medh min tancka swäfwar;
Begrundar ock then pino ther stedz är/
Som dödar alt/ men intet lijf afskär.

4. Om nu thet qwahl/ som the fördömde lida/
På så mång åhr til ända skulle skrida/
Som Stiernor finns på Himlarunden klar/
Som löf och gräst på jorden warit haar:

5. Så wore them en liuflig tröst förhanden/
At en gång the skull' slippa afgrundz-branden:
Men jämmer! ach! tå nyas plågan först/
När the haa meent then hafwa warit störst.

6. O huru sträng mån Gudz rättwisa wara!
Then ingen näpst i ewighet lär' spara/
At plåga grymt fördömda hopen medh/
Som af fritt modh haar giordt sigh HErran wredh.

7. För synden the här en kort tijd haa drifwit/
Ett ständigt wee och qwahl the blijr ther gifwit:
Ett timligt brott ett ewigt straff ther får/
En syndig lust ett ewigt samwets sår.

8. Fly mennskiobarn/ ach! fly doch Satans snara.
Tänck ingalund/ tin lust kan ewigt wara/
Som lijk en ström snart faar och hastar bort/
Och sänker tigh i helw'tet innan kort.

9. Så länge Gudh är Gudh/ och Gudh mån blifwa/
Så länge skal eij plågan öfwergifwa
Fördömdom all; tå lychtas wändan ther/
När HErren Gudh meer intet ewig är.

10. Wak up/ min själ/ lät syndasömnen fara/
Tag tigh i tijd/ ach! tag tigh wäl til wahra.
I dagh/ i dagh sann boot och bättring giör/
Ty öpen står nu ewighetens dör.

11. Låt werldsens lust / pracht/ högfärd/ rikdoms håfwor/
Macht/ ähra/ gunst och swiklig lyckons gåfwor

4. Om Lll ll 3 Eij