Sida:Psalm1695-3.djvu/162

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
826 Om thet ewiga Lifwet. Om thet ewiga Lifwet. 827

Igenom Gudz åskådande/ Igenom etc.
På HErran Zebaoth.

7. Vthwärtes skal ock kroppen ther/ Ifrån all kranckhet reen/
Medh Änglakrafft och wijshet skär Begåfwas vtan meen.
Klädd medh oförgängelighet/ Klädd medh etc.
När HErran Zebaoth.

8. Hwad mera som här felar Gudh alt vpfylla skal/
Vppå the fromas delar/ Vthi sin frögdesaal:
Döden blijr ock icke meer: Döden blijr etc.
För HErran Zebaoth.

9. Eij torf ther någor tänckia På thet som förra war/
Ty Gudh mån therför skänckia Lust glädie/ frögd ospar/
Medh helt ewigt hugswalande: Medh helt ewigt etc.
I HErran Zebaoth.

10. Eij finnes någon tunga/ Then rätt vthsäija må/
Hur the medh lust ther siunga/ The store medh the små.
O HErre Gudh hwad lust ther är! O HErre etc.
När HErran Zebaoth.

11. Exempel kan eij gifwas/ Meer än thet Petrus sedt haar/
Alt såsom thet beskrifwes/ Tå han på berget war/
Och Christi klarhet litet såg: Och Christi etc.
I HErran Zebaoth.

12. Ja/ Paulus ock bejakar/ At thet ohörligt är/
Fast om man än ransakar/ Om then klarheten skiär/
Som Gudh the froma gifwa wil: Som Gudh etc.
När HErran Zebaoth.

13. The andre eij omtalas/ Som thet eij kunna nåå;
Ty the må eij hugswalas/ Och ingen glädie fåå
Af then som ewigt är beredd: Af then etc.
När HErran Zebaoth.

14. Stoor härlighet och lust är til När HErran Zebaoth:
Wäl allom han them gifwa wil/ Och mycket mera godt:
Allenast troon then tager an: Allenast troon etc.
När HErran Zebaoth.

15. O HErre Gudh! war tu så godh/ Ther lät oss komma til:
Föröka tu wårt swaga modh/ Alt såsom tu sielf wil:
Giör oss swaga frimodiga: Giör oss etc.
I HErran Zebaoth.

16. Dödsens skarpa pilar O HErre lindra wäl!
När thet til ändan ijlar/ O HErre tag wår siäl!
Och lät oss fåå een ewig roo: Och lät etc.
När tigh HErr Zebaoth.

17. Gudh Fader och hans enda Son Man altijd ähra bör
För sine nådh och mycken mohn/ Then han oss altijd giör:
Thesslikes ock then Helge And: Thesslikes etc.
I HErran Zebaoth.


411.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 411 [visa] [redigera] [historik] [rensa sidcachen]


\version "2.14.2"

% Lilypond i MediaWikis Score extension är tämligen begränsad då Lilypond körs i safe mode (lilypond -dsafe=#t)
% vilket slår av de flesta avancerade funktionerna av säkerhetsskäl. Dessutom kör svenska
% wikisource med en ganska gammal version av Lilypond (2.14) som saknar en del funktionalitet
% eller som är omöjlig att använda i safe mode.


%%% taktstreck %%%

% "divisioMaxima" = heldraget taktstreck
divMax = {
 % Egentligen vore det kanske önskvärt med divisioMaxima genom
 %  \once \override BreathingSign #'stencil = #ly:breathing-sign::divisio-maxima
 %  \once \override BreathingSign #'Y-offset = #0
 %  \breathe
 % men det fungerar inte av okänd anledning. Går inte heller att inkludera "gregorian.ly" (safe mode).
 %
 % i stället använder vi ett vanligt taktstreck. 
 \bar "|"
}

% slutstreck
divFin = {
 \bar "||"
}

%%% paper & layout %%%
\paper {
 indent=0\mm
 short-indent=0\mm
 oddFooterMarkup=##f
 oddHeaderMarkup=##f
 print-page-number=##f
}

% Vi kan inte ändra accidentalStyle manuellt. Som lösning använder vi MensuralVoice som har rätt bra inställningar.
%    \accidentalStyle "neo-modern"       % Kräver 2.15
%    #(ly:set-accidental-style 'neo-modern) % Fungerar inte i safe mode

\layout {
 \context {
  \Score
  timing = ##f 
  \remove "Bar_number_engraver"
 }

% \context {
%  \Staff
%  \override TimeSignature #'style = #'mensural
%  \override NoteHead #'style = #'petrucci
% }

 % MyVoice = MensuralVoice med Petrucci NoteHeads
 \context {
  \MensuralVoice
  \name "MyVoice"
  \alias "Voice"
  \consists "Slur_engraver"
  \override NoteHead #'style = #'petrucci
  \override Rest #'style = #'mensural
%  \override Flag #'style = #'mensural  % 2.16+
  \override Stem #'flag-style = #'mensural  % 2.14
  \override Stem #'thickness = #1.7
%  \override Stem #'length = #5.5
 }

 % MyStaff = MensuralStaff, fast med taktstreck
 \context {
  \MensuralStaff
  \name "MyStaff"
  \alias "Staff"
  \denies "Voice"
  \defaultchild "MyVoice"
  \accepts "MyVoice"
  \override BarLine #'transparent = ##f
  \override StaffSymbol #'thickness = #1.0 % default
%  \override StaffSymbol #'thickness = #1.3
 }

 \context {
  \Score
  \accepts "MyStaff"
 }
}

%%% takt, tonart etc %%%

pre = {
 \time 2/2
 \key g \dorian
}

premelody = {
 \autoBeamOff
 \clef "petrucci-c1"
 \pre
}

prebass = {
 \autoBeamOff
 \clef "mensural-f"
 \pre
}

voicename = MyVoice

%%% melodi %%%

melody = \relative c' {
 \repeat volta 2 {
g'8 bes4 bes4 c4 c8 c8 d4 d4 c4 bes4 a2 g4.\fermata\divMax } 
d'8 c4 bes4 a4 a8 bes8\fermata
a4. g8 fis4 fis8\fermata\divMax
a8 bes4 bes4 c4 bes8 c8 d4 d4 c4 bes4 a4. (g8) g2\fermata\divFin
}

%%% bas %%%

bass = \relative c {
 \repeat volta 2 {
g'8 g4 g,4 a4 a4 bes2 c2^"65" d2^"#" g,4.\fermata}
g8 c2^"65" d4.\fermata bes8
c2^"65" d4.^"#"\fermata
d8 g4 g,4 a2 bes4 bes4 c2^"65" d2^"#" g,2\fermata\divFin
}

verse = \lyricmode {
 <<
{ Ei -- ja! mitt hier -- ta rätt in -- ner -- lig sigh frög -- dar/
 }
\context Lyrics = "versRad2" { \set associatedVoice = "melody" Medh lust och glä -- die så hier -- te -- lig i hög -- den/ }


>>

När jagh be -- tänc -- ker/ At död -- sens län -- ker
The ä -- ro brut -- ne/ Och lif -- wet skänc -- kes af nåde.
}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%% png / svg %%%

\score {
 <<
  \new \voicename = "melody" { \premelody \melody }
   \new Lyrics \lyricsto "melody" { \verse }
  \new \voicename {\prebass \bass }
 >>
 \layout {}
}

%%% midi / ogg %%%

\score {
 <<
 \new Staff { \unfoldRepeats { \melody } }
 \new Staff { \unfoldRepeats { \bass } }
 >>
 \midi {
  % \tempo 60 2 % 2.16+
  \context {
   \Score
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 60 2)
  }
  \context {
   \Staff
   midiInstrument = #"church organ"
  }
 }
}

1. EIja! mitt hierta rätt innerlig sigh frögdar/
Medh lust och glädie så hiertelig i högden/