Sida:Psalm1695-3.djvu/161

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
824 Om then osaliga Ewigheten. Om thet ewiga Lifwet. 825

12. Men frögda tigh mitt hierta/ hugh och sinne;
Min tunga siung så tijdt jagh får i minne/
Hwad härlighet hos Gudh hans Helgon få;
Ach! hiertans frögd/ när jagh ther täncker på.

13. Tänck huru godh Gudh är som tigh wil hielpa/
Hur listig Satan/ som tigh platt wil stielpa.
Fly synden som en orm och dödligt gifft/
Hålt tigh widh Gudh och widh hans helga Skrift.

14. Gif ju wäl acht/ at lampan intet slåcknar/
Och syndsens moln eij öfwer siälen tiocknar.
Och när tu faller/ stat strax up igen/
Och löp til Gudh som til tin bästa wän.

15. Säg: Fader frome/ milderike HErre;
Jagh weet/ ach! ach! jagh weet at jagh/ ty wärre/
Haar onåd/ dödh och helwetit förskylt/
Om tu Gudh efter brott migh döma wilt.

16. Men fast min feel the äro ganska store/
Fast syndsens tahl som sand i hafwet wore;
Så tog tin Son them alla uppå sigh.
Och hans förtienst tilägnar jagh nu migh.

III.
Om thet ewiga Lifwet.

410.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 410 [visa] [redigera] [historik] [rensa sidcachen]


\version "2.14.2"

% Lilypond i MediaWikis Score extension är tämligen begränsad då Lilypond körs i safe mode (lilypond -dsafe=#t)
% vilket slår av de flesta avancerade funktionerna av säkerhetsskäl. Dessutom kör svenska
% wikisource med en ganska gammal version av Lilypond (2.14) som saknar en del funktionalitet
% eller som är omöjlig att använda i safe mode.


%%% taktstreck %%%

% "divisioMaxima" = heldraget taktstreck
divMax = {
 % Egentligen vore det kanske önskvärt med divisioMaxima genom
 %  \once \override BreathingSign #'stencil = #ly:breathing-sign::divisio-maxima
 %  \once \override BreathingSign #'Y-offset = #0
 %  \breathe
 % men det fungerar inte av okänd anledning. Går inte heller att inkludera "gregorian.ly" (safe mode).
 %
 % i stället använder vi ett vanligt taktstreck. 
 \bar "|"
}

% slutstreck
divFin = {
 \bar "||"
}

%%% paper & layout %%%
\paper {
 indent=0\mm
 short-indent=0\mm
 oddFooterMarkup=##f
 oddHeaderMarkup=##f
 print-page-number=##f
}

% Vi kan inte ändra accidentalStyle manuellt. Som lösning använder vi MensuralVoice som har rätt bra inställningar.
%    \accidentalStyle "neo-modern"       % Kräver 2.15
%    #(ly:set-accidental-style 'neo-modern) % Fungerar inte i safe mode

\layout {
 \context {
  \Score
  timing = ##f 
  \remove "Bar_number_engraver"
 }

% \context {
%  \Staff
%  \override TimeSignature #'style = #'mensural
%  \override NoteHead #'style = #'petrucci
% }

 % MyVoice = MensuralVoice med Petrucci NoteHeads
 \context {
  \MensuralVoice
  \name "MyVoice"
  \alias "Voice"
  \consists "Slur_engraver"
  \override NoteHead #'style = #'petrucci
  \override Rest #'style = #'mensural
%  \override Flag #'style = #'mensural  % 2.16+
  \override Stem #'flag-style = #'mensural  % 2.14
  \override Stem #'thickness = #1.7
%  \override Stem #'length = #5.5
 }

 % MyStaff = MensuralStaff, fast med taktstreck
 \context {
  \MensuralStaff
  \name "MyStaff"
  \alias "Staff"
  \denies "Voice"
  \defaultchild "MyVoice"
  \accepts "MyVoice"
  \override BarLine #'transparent = ##f
  \override StaffSymbol #'thickness = #1.0 % default
%  \override StaffSymbol #'thickness = #1.3
 }

 \context {
  \Score
  \accepts "MyStaff"
 }
}

%%% takt, tonart etc %%%

pre = {
 \time 2/2
 \key g \dorian
}

premelody = {
 \autoBeamOff
 \clef "petrucci-c1"
 \pre
}

prebass = {
 \autoBeamOff
 \clef "mensural-f"
 \pre
}

voicename = MyVoice

%%% melodi %%%

melody = \relative c' {
 g'8 d'4. d8 c4 c4 bes4. bes8 a2\fermata\divMax
g4 a4 bes4 g4 a2.\fermata\divMax 
a4 bes4 bes4 c4 c4 d4. (c8) d4.\fermata\divMax
bes8 es4 d4 c4. bes8 bes1\fermata\divMax
d4. d8 c4 c4 bes4. bes8 a2\fermata\divMax
d4. d8 c4 a4 bes4. c8 d4 c8 (bes8) a4 g4 g4 fis4 g1\fermata\divFin
}

%%% bas %%%

bass = \relative c {
 g'8 g4 g,4 a4 a4 bes4 c4^"7" d2^"#" \fermata
g4 fis 4 g4 g,4 d'2.^"#"\fermata 
d4 g4 g4 f4 f,4 bes2 bes4.\fermata
bes8 c4^"b" d8 es8 f4 f,4 bes1\fermata
bes'2 f2 g4 g,4 d'2\fermata
g4 g,4 a4 f4 g4. a8 bes4 c4^"b" d4 es4 c4 d4^"#" g1\fermata\divFin
}

verse = \lyricmode {
 I Him -- me -- len/ i Him -- me -- len/ Ther Gudh sielf -- wer boor/
Få wij ho -- nom be -- skå -- da I sa -- lig -- het fast stoor/
An -- sich -- te mot an -- sich -- te: An -- sich -- te mot an -- sich -- te:
När HEr -- ran Ze -- ba -- oth.
}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%% png / svg %%%

\score {
 <<
  \new \voicename = "melody" { \premelody \melody }
   \new Lyrics \lyricsto "melody" { \verse }
  \new \voicename {\prebass \bass }
 >>
 \layout {}
}

%%% midi / ogg %%%

\score {
 <<
 \new Staff { \unfoldRepeats { \melody } }
 \new Staff { \unfoldRepeats { \bass } }
 >>
 \midi {
  % \tempo 60 2 % 2.16+
  \context {
   \Score
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 60 2)
  }
  \context {
   \Staff
   midiInstrument = #"church organ"
  }
 }
}

1. I Himmelen/ i Himmelen/ Ther Gudh sielfwer boor/
Få wij honom beskåda I salighet fast stoor/
Ansichte mot ansichte: Ansichte etc.
När HErran Zebaoth.

2. Af thet saliga åskådande Orsakas glädie stoor
Medh frögde-sång och spelande/ Vthi Gudz ÄnglaChor/
Siungande Helig/ Siungande etc.
När HErran Zebaoth.

3. I Himmelen/ i Himmelen/ Ther är klarhet fijn/
Så at then klara Solen Hon eij så klara skijn/
Som then klarhet i Himmelen är/ Som then etc.
När HErran Zebaoth.

4. Vthaf then klarhet i Himmelen Menniskian skina skal/
Alt som then klara Solen/ Wijdt öfwer Stiernor all/
Änglomen fast mycket lijk: Änglomen etc.
För HErran Zebaoth.

5. Then klarhet som omtalat är/ Til kropp och så til siäl/
Fast oförändrad blifwer ther/ Som Gudh thet täckes wäl/
Medh een ewig odödelighet/ Medh een etc.
För HErran Zebaoth.

6. Och siälens prydning blifwer ther Frijd/ frögd/ rättferdighet/
Rätt ödmiukhet och sanning kär/ Medh all fullkomlighet/