Sida:Psalm1695-3.djvu/71

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
644 Om Hälsa och Sundhet. Om Hälsa och Sundhet. 645

Mina ögon see min gang/
Hörslen wäl ock hörer
Huru alla foglars sang
HErrans lof uthförer.

9. Händer/ fötter/ hierta/ siäl/
Ingen bräck befinna:
At jagh mina syslor wäl
Medh all lust kan hinna
Så uthrätta/ som bör sigh/
Til Gudz lof och ähra/
Såsom ock til nytto migh/
Samt min nästa kära.

10. Är thet dager/ giör jagh tå
Hwad mitt kall tilhörer:
Men när natten komma må/
Som til sömns oss förer/
Hwilar jagh i roo och frijd/
Til thess Solen klara
Wäcker migh i rättan tijd
Ifrån mörcksens fahra.

11. Tigh/ min Gudh/ i allan stund
Wil jagh tack hembära
För then nådh/ tu margelund
Månde migh beskära:
Fast jagh medh min syndaskuld
Haar min rött förlisat;
Hafwer tu doch/ Fader huld/
Migh alt godt bewisat.

12. Gif/ then tijd jagh lefwer här/
Til min sidsta ända/
At jagh må then gåfwo kär
Wäl och rätt anwända:
Hielp at min helbregda munn/
Medh min siäl och tunga/
Måtte uthi alla stund
Lof och tijs tigh siunga.

13. Hålt migh ck widh kraffter op/
När migh åldren trycker/
Til thess döden sidst min kropp
Nedh i grafwen rycker;
Tå skal all min bräcklighet
Bort medh allo swinna/
Och een ewig härlighet
Hos tigh/ HErre/ finna.

XII.

Psalmer för åthskillige Stånds personer/ och widh besynnerliga tilfällen.

I.

En Konungs Böne-Psalm.

320.
Se tonen Num. 238.

1. JAgh kommer för tigh/ HErre/
Medh ödmiuk böön och röst;
Fast synden wil/ ty wärre!
Förtaga all min tröst:
Så ästu doch så blijd/
At tu eij synd förwiter/
När man af hiertat liter
På tigh i allan tijd.

At 2. Tu