Sida:Psalm1695-3.djvu/80

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
662 Ps. för åthskillige Stånds personer och widh besynnerliga tilfällen. 663

6. Oss Påwel Apostelen thetta lär/
At qwinnan mansens prijs och ähra är:
Ty hon är skapad för mansens skuld/
At hon skal wara honom trogen och huld. På siunde etc.

7. Een dygdesam qwinna eij betalas kan/
Både vthe och inne hon gläder sin man;
När hon medh förnufft är honom blijd/
Ther af förlänges hans ålderdoms tijd. På siunde etc.

8. Fast mannen qwinnones hufwud är/
Och sådana förmohn för henne bär/
Så bör han doch medh förnufft och skiäl
Sigh ställa mot henne förståndigt och wäl. På siunde etc.

9. Medh sämia i tolmod och mycken troo
Skola man och qwinna tilsamman boo/
Och älska hwar annan i lust och nödh/
I motgång och medgång in til theras dödh. På siunde etc.

10. Gudh vnne alt ächta folck lefwa så/
At the then ewiga glädien må fåå:
Och siunga medh Christo then lofsång blijd:
Helig/ Helig til ewig tijd.
På siunde dagen månde Gudh sigh hwila.


328.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 328 [visa] [redigera] [historik] [rensa sidcachen]


\version "2.14.2"

% Lilypond i MediaWikis Score extension är tämligen begränsad då Lilypond körs i safe mode (lilypond -dsafe=#t)
% vilket slår av de flesta avancerade funktionerna av säkerhetsskäl. Dessutom kör svenska
% wikisource med en ganska gammal version av Lilypond (2.14) som saknar en del funktionalitet
% eller som är omöjlig att använda i safe mode.


%%% taktstreck %%%

% "divisioMaxima" = heldraget taktstreck
divMax = {
 % Egentligen vore det kanske önskvärt med divisioMaxima genom
 %  \once \override BreathingSign #'stencil = #ly:breathing-sign::divisio-maxima
 %  \once \override BreathingSign #'Y-offset = #0
 %  \breathe
 % men det fungerar inte av okänd anledning. Går inte heller att inkludera "gregorian.ly" (safe mode).
 %
 % i stället använder vi ett vanligt taktstreck. 
 \bar "|"
}

% slutstreck
divFin = {
 \bar "||"
}

%%% paper & layout %%%
\paper {
 indent=0\mm
 short-indent=0\mm
 oddFooterMarkup=##f
 oddHeaderMarkup=##f
 print-page-number=##f
}

% Vi kan inte ändra accidentalStyle manuellt. Som lösning använder vi MensuralVoice som har rätt bra inställningar.
%    \accidentalStyle "neo-modern"       % Kräver 2.15
%    #(ly:set-accidental-style 'neo-modern) % Fungerar inte i safe mode

\layout {
 \context {
  \Score
  timing = ##f 
  \remove "Bar_number_engraver"
 }

% \context {
%  \Staff
%  \override TimeSignature #'style = #'mensural
%  \override NoteHead #'style = #'petrucci
% }

 % MyVoice = MensuralVoice med Petrucci NoteHeads
 \context {
  \MensuralVoice
  \name "MyVoice"
  \alias "Voice"
  \consists "Slur_engraver"
  \override NoteHead #'style = #'petrucci
  \override Rest #'style = #'mensural
%  \override Flag #'style = #'mensural  % 2.16+
  \override Stem #'flag-style = #'mensural  % 2.14
  \override Stem #'thickness = #1.7
%  \override Stem #'length = #5.5
 }

 % MyStaff = MensuralStaff, fast med taktstreck
 \context {
  \MensuralStaff
  \name "MyStaff"
  \alias "Staff"
  \denies "Voice"
  \defaultchild "MyVoice"
  \accepts "MyVoice"
  \override BarLine #'transparent = ##f
  \override StaffSymbol #'thickness = #1.0 % default
%  \override StaffSymbol #'thickness = #1.3
 }

 \context {
  \Score
  \accepts "MyStaff"
 }
}

%%% takt, tonart etc %%%

pre = {
 \time 2/2
 \key g \dorian
}

premelody = {
 \autoBeamOff
 \clef "petrucci-c1"
 \pre
}

prebass = {
 \autoBeamOff
 \clef "mensural-f"
 \pre
}

voicename = MyVoice

%%% melodi %%%

melody = \relative c' {
 \repeat volta 2{f2 g1 g2 a2. (bes4) c2 bes2. c4 a2 g1\fermata\divMax
c2 d2 (e2) f2 e2. d4 c2 b1 (c2) c1\divMax}
c2 d1 e2 f1 c2 d2 (c2) bes4. (a8) a1\fermata\divMax
g2 a2 b2 c2 d1 es2 d1 (c2) c1\fermata\divMax
c2 bes2. c4 a2 g1 a2 f1 g2 e1\fermata\divMax
f2 g1 a2 g2 (f2) e2 d1 (c2) c1\fermata\divMax
c'2 bes1 a2 g1 f2 e1 bes'4 (a4) g1 f2 f1\divFin
}

%%% bas %%%

bass = \relative c {
 \repeat volta 2{f2 (f1^"2") e2 f1 a,2 d2^"6" e2^"6" f2 c1\fermata\divMax
e2^"6" d1 bes2^"5" c1 fis,2 g1.^"*" c,1}\divMax
f'2 bes2 a2 g2^"6†" f1 a,2 bes2 c2 d4^"6" e4 f1\fermata\divMax
e2^"6" f2 d2^"6†" c2 b1 c2^"b" g1.^"*" c1\fermata\divMax
e4 f4 g2 e2^"6" f2 c1 f2 d1 b2^"5" c1\fermata\divMax
a2^"6" e'1 f2 e2 d2 c2 g1. c,1\fermata\divMax
e'2^"6" d2^"6" e2 f2 c1 d2 a1 e4 f4 c'2 c,1 f1\divFin
}

verse = \lyricmode {
 <<
{ Wij öns -- ke nu wår brud -- gum och brudh/
Gudz Fa -- ders e -- wi -- ga nå -- de! }
\context Lyrics = "versRad2" { \set associatedVoice = "melody" 
Han gif -- we them lyc -- ko vt -- hi sin skrudh/
Och wän -- de från them all wåde! }


>>

To -- bi -- e Än -- gel som bort -- dref
Then äch -- tens -- kaps Dief -- wul on -- de/
Han bin -- de ho -- nom ock -- så för ehr/
At han eij slip -- pa kun -- de/
El -- ler ska -- da e -- der nå -- gor stun -- de.
}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%% png / svg %%%

\score {
 <<
  \new \voicename = "melody" { \premelody \melody }
   \new Lyrics \lyricsto "melody" { \verse }
  \new \voicename {\prebass \bass }
 >>
 \layout {}
}

%%% midi / ogg %%%

\score {
 <<
 \new Staff { \unfoldRepeats { \melody } }
 \new Staff { \unfoldRepeats { \bass } }
 >>
 \midi {
  % \tempo 120 2 % 2.16+
  \context {
   \Score
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 120 2)
  }
  \context {
   \Staff
   midiInstrument = #"church organ"
  }
 }
}

1. WIj önske nu wår brudgum och brudh/
Gudz Faders ewiga nåde;
Han gifwe them lycko vthi sin skrudh/
Och wände från them all wåde!
Tobie Ängel som bortdref
Then ächtenskaps Diefwul onde/
Han binde honom också för ehr/
At han eij slippa kunde/
Eller skada eder någor stunde.

2. Blif också hos oss i allan tijd/
O mildaste JEsu Christe!
Låt tin wälsignelse rund och blijd
Vpfylla ehwad som här brister.
Och när thet tryter brödh eller wijn/
Skal han godh rådh framföra/
Och vthi huushållet sielf stiga in/
Som han i Cana månd giöra/
Och eder begäran höra.

3. Then Helge And vthi edart huus/
Han wärdes när eder wara/
All skam och last han drifwe ther vth/