Sida:Psalm1695-3.djvu/81

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
664 Ps. för åthskillige Stånds personer och widh besynnerliga tilfällen. 665

Och sielf ther inne regera.
Han gifwe eder sämio och kärlighet;
At j medh frijd och gamman/
I kyskhet och gudfruchtighet/
Altijd lefwe tilsamman.
Thet önske wij/ Amen/ Amen!

4. Then Helga Trefallighet i thet huus/
Hon wärdes när eder wara;
All skam och last hon drifwe ther vth/
Och sielf ther inne regera;
At j med tucht och ährlighet
Må länge lefwa tilsamman;
Och sedan hos Gudh i ewighet
Få ärfwa ther frögd och gamman.
Thet önske wij/ Amen/ Amen!

VII.

Barna-Psalmer.

329.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 329 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/329 saknas

1. MItt hierta frögde sigh innerlig/
O Gudh min käre Fader!
At tu migh altijd nådelig
Medh titt Ord wäl bewarar.

2. Widh titt löfte jagh håller migh/
Som tu thet haar befallat:
Tu hielper alla wisserlig/
Som tigh af hiertat åkalla.

3. Doch wil jagh icke twifla vppå/
At tu ju äst min Fader/
Ändoch migh någon tijd missgår;
Tu håller hwad tu låfwar.

4. Ty beder jagh af hiertans acht/
Tu wille migh vplysa
Alt medh tin Helge Andas krafft/
Och ewigt tin nådh bewisa.

5. Tu gif ock migh een stadig troo/
Och then i migh föröka:
Dagelig godh tucht jagh lära må;
Min vngdom wäl förnöta.

6.Gif ock/ o HErre! tina nådh
Wår Öfwerhet och alla/
Wåra föräldrar lika så;
Altijd tigh troligt åkalla.

7. Bewara them i allan tijd
För synder och olycko;
Och lär oss alla ewinnerlig
Titt ewiga Rijke besittia.


330.
Se tonen Num. 302.

1. O Gudh! som eij the spädas röst förachtar/
Hielp doch at jagh af barnslig lijt betrachtar
At tu min Gudh och Fader wara wil.
Hör nu min böön/ then jagh tigh ställer til.

2. Widh Pp pp 2 2. Tu