Sida:Psalm1695-3.djvu/82

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
666 Ps. för åthskillige Stånds personer och widh besynnerliga tilfällen. 667

2. Tu hafwer kallat migh til thetta lifwet/
Sund kropp och sinnen hafwer tu migh gifwit;
Ja/ ännu thet som myckit mera är/
Migh genom dopet twagit reen och skiör.

3. Gif at jagh sedz min wandring så anställer/
At ungdoms feel och odygd migh eij fäller.
Jag sielf min in- och uthgång icke weet/
Ty led tu migh uthi all meenlöshet.

4. Wahd nyttigt är hielp Gudh jag må thet lära;
Beflista migh ther hos om dygd och ähra;
Min ungdoms tijd eij nöra fåfängt bort.
Thet läras bör är drygt/ men tiden kort.

5. Föräldrom är jagh skyldig barnslig lydno/
Samt heder: thet skal lända migh til prydno/
Tå the migh hålla til all Christlig tuch;
Ther af får jagh medh åldren mycken frucht.

6. Bewara migh/ o Gudh! för ond exempel/
At wij förstörs thens Helge Andes tempel.
Ondt sällskap som förgifft lär migh at skyy/
Falsk läro och the onda seder flyy.

7. Stryck migh at jagh ju meer och meer tiltager
I lärdom och alt godt som tigh behagar;
Förkofrar migh i wijsdom/ wäxt och nådh/
Och aldrig går ifrån titt helga rådh.

8. Min lefnad wil jagh tigh/ min Gudh/ befalla/
Tu wärdes migh alt städigt widh macht hålla;
At jagh fulländar wäl mins wandrings lopp/
Behåller troon/ samt kärlek och godt hopp.

VIII.

Enkiors och Faderlösas Böne-Psalm.

331.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 331 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/331 saknas

1. Ach! döden hafwer hädan ryckt
Min man ifrån min sida/
Och migh medh swåran bördo tryckt/
Ther öfwer jagh må qwida:
Ach! then som endast war migh hull/
Tehn bästa wän jag hade/

VIII. Pp pp 3 Är