Sida:Psalm1695-3.djvu/89

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
680 Ps. widh besynnerliga tilfällen. Måltijdz-Psalmer. 681

1. O HErre Gudh och Fader min/
Jagh beder tigh för Sonen tin/
At tu från fahra mildelig
På resan nu beskyddar migh.

2. War/ som tu sielf ithlåfwat haar/
En eldzmuur kring migh hwart jagh faar;
At Satan och the ondas hähr
Migh skadar hwarken fierr ell' när.

3. För siukdom och för ondan dödh/
För thordön/ eld och wattunödh;
För onda diur och bofwar all
Fräls migh samt från alt syndafall.

4. Wälsigna rsan then jagh giör/
Ther til min handel/ som jagh föör;
At jagh medh ähran/ rätt och skiäl
Min winst och nähring wärfwar wäl.

5. Bewara mina i mitt heem/
At intet ondt må drabba them;
Tin' wingar öfwer them uthbred/
Så blifwa the i roo och fredh.

6. Sidst beder jagh af hiertans grund/
Låt migh heemlända en godh stund;
Lof/ prijs och ähra wil jagh tigh
Förthenskull säija innerlig.


XIII.

Måltijdz-Psalmer.

339.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 339 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/339 saknas

1. SJungom nu af hiertans grund/
Lofwom Gudh i alla stund/
Som oss sin nåde haar bewist/
Medh maat och dryck oss wäl bespijst:
Diur och foglar hafwer han närdt/
Rundeligen oss beskärdt
Thet som wij hafwe nu förtärdt.

2. Ty lofwom Gudh wår HErre mill/
Then tienst han af oss hafwa wil:

XIII. Rr rr 2 Bsin-