Sida:Psalm1695-3.djvu/90

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
682 Måltijdz-Psalmer. Måltijdz-Psalmer. 683

Besinnom huru han oss är kär:
Menniskian ther om witne bär/
Ty hon är af kött/ hudh och been/
Konstigt och wäl tilsammans kommen/
At hon må skåda dagsens skeen.

3. Så snart som mennskian lifwet får/
Strax hennes köke redo står
I hennes moders lijf försann/
At hon sigh ther af föda kan:
Ändoch thet en ringa spijs är/
Lijkwäl felas intet ther/
Til thess hon födes i werlden här.

4. Gudh hafwer jorden ock beredt/
At diuren få sin födo och beet:
Berg och dalar watnar hans hand/
Han gifwer wäxten i all land:
Frucht af jorden/ brödh och wijn
Gifwer han uthaf nåder sin:
Altså föder han kroppen tin.

5. Fisk i watnet efter sitt Ord
Gifwer oss Gudh uppå wprt bord/
Ägg af foglar stora och små/
Ther warda ungar af också:
Alt måste wara födan wår/
Älg/ oxe/ hara/ hiort och fåår/
Alt oss af Gudh tilhnda står.

6. Ty tackom Gudh uthi all land/
Han gifwe oss sin Helga And/
At wij hans godhet rätt förstå/
Och altijd i hans Budord gå:
Hans helga Namn wijdt uthföra/
Och hans lof allom kungiöra/
Tacksäijelse wil han höra.

340.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 340 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/340 saknas

1. HErre Christ wij tigh nu prise
Tin fattige barn och fåår;
Tu månde oss wäl bespisa/
Tin rundhet til oss går/
Medh kläder och lifsens födo/
At wij eij swälte til döda/
Tin rundhet til oss står/ Tin rundhet rc.

2. När wij äre glade och mätte
Uthaf titt rika låhn/
Må wij thet icke förgäta/
Wij anamme thet af tin hand:
Tigh wele wij prisa och ähra/
Ty tu äst Gudh wår HErre/

Hans Rr rr 3 Wår