Sida:Psalm1695-3.djvu/92

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
686 Måltijdz-Psalmer. Måltijdz-Psalmer. 687

5. Hans Doop/ Nattward medh Orden/
Oss tina här på jorden:
Then Helge And thet samma
Oss lär medh troon anamma.

6. För honom är tilgifwit
Synden/ och oss skänckt lifwet:
I Himmlen wij undfånge/
O Gudh/ hwad gåfwor månge!

7. Wij bedie tigh/ o HErre!
Tu will' oss änn bewara/
Både gamla och unga/
I thenna werldsens tunga.

8. Behålt oss i tin sannhet/
Gif ewinnerlig frijhet/
Tigh til prijs/ oss til gamman/
I JEsu Christo/ Amen.

343.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 343 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/343 saknas

1. O Gudh! tin godhet tacke wij
Genom Christum wår HErra/
För tin wälgierning rund och blijd/
Medh hwilken tu bewarar
Alt thet som lijf och lefnat haar/
At thet sin födo och nödtorft får:
Tigh ske lof/ prijs och ähra!

2. Som tu nu spisat haar wårt lijf
Medh then lekamliga födo/
Så spisa wår siäl medh titt Ord altijd/
At hon eij swälter til döda:
Ty titt Ord henne wäl mätta kan/
Och föra til wårt födernesland/
Wår högsta tröst och glädie.

3. Tu gif oss alla i thenna stund/
Som här församlade äre/
At älska hwar annan af hiertans grund/
Som Christus månde oss lära:
Bewara oss för wår fiende fram/
För alsköns wåde/ laster och skam/
Wärdes wår beskärmare blifwa.

4. Lof/ prijs och tack i allo land/
Skal tigh Gudh Fader wara!
Som oss haar löst af syndsens band:
Gif oss titt Ord rätt lära.
Wij troom på tin enda Son JEsum Christ/
Wij äre tin barn och arfwingar wist:
Tigh ske ewinnerlig ähra!

O Gudh! Ss ss XIV.