Sida:Psalm1695-3.djvu/91

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
684 Måltijdz-Psalmer. Måltijdz-Psalmer. 685

Wår endeste Frälserman/ Wår endeste rc.

3. Alt godt wij af tigh hafwe/
O milde JEsu Christ!
Margfallelig äro tine gåfwor/
Tu unnar oss lifsens tröst/
Medh sundhet/ nähring och lycko/
Alt efter titt goda tyckio.
Ty tacke wij tigh förwist/ Ty tacke rc.

4. Sänd oss tin Andes nåde/
At han må hos oss boo;
Frija oss från alsköns wåde;
Gif oss een stadig troo.
Bewara oss här i lifwe/
Och sedan Himmelriket gifwe/
Een ewig glädie och roo/ Een ewig rc.

341.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 341 [visa] [redigera] [historik] [rensa sidcachen]


\version "2.14.2"

% Lilypond i MediaWikis Score extension är tämligen begränsad då Lilypond körs i safe mode (lilypond -dsafe=#t)
% vilket slår av de flesta avancerade funktionerna av säkerhetsskäl. Dessutom kör svenska
% wikisource med en ganska gammal version av Lilypond (2.14) som saknar en del funktionalitet
% eller som är omöjlig att använda i safe mode.


%%% taktstreck %%%

% "divisioMaxima" = heldraget taktstreck
divMax = {
 % Egentligen vore det kanske önskvärt med divisioMaxima genom
 %  \once \override BreathingSign #'stencil = #ly:breathing-sign::divisio-maxima
 %  \once \override BreathingSign #'Y-offset = #0
 %  \breathe
 % men det fungerar inte av okänd anledning. Går inte heller att inkludera "gregorian.ly" (safe mode).
 %
 % i stället använder vi ett vanligt taktstreck. 
 \bar "|"
}

% slutstreck
divFin = {
 \bar "||"
}

%%% paper & layout %%%
\paper {
 indent=0\mm
 short-indent=0\mm
 oddFooterMarkup=##f
 oddHeaderMarkup=##f
 print-page-number=##f
}

% Vi kan inte ändra accidentalStyle manuellt. Som lösning använder vi MensuralVoice som har rätt bra inställningar.
%    \accidentalStyle "neo-modern"       % Kräver 2.15
%    #(ly:set-accidental-style 'neo-modern) % Fungerar inte i safe mode

\layout {
 \context {
  \Score
  timing = ##f 
  \remove "Bar_number_engraver"
 }

% \context {
%  \Staff
%  \override TimeSignature #'style = #'mensural
%  \override NoteHead #'style = #'petrucci
% }

 % MyVoice = MensuralVoice med Petrucci NoteHeads
 \context {
  \MensuralVoice
  \name "MyVoice"
  \alias "Voice"
  \consists "Slur_engraver"
  \override NoteHead #'style = #'petrucci
  \override Rest #'style = #'mensural
%  \override Flag #'style = #'mensural  % 2.16+
  \override Stem #'flag-style = #'mensural  % 2.14
  \override Stem #'thickness = #1.7
%  \override Stem #'length = #5.5
 }

 % MyStaff = MensuralStaff, fast med taktstreck
 \context {
  \MensuralStaff
  \name "MyStaff"
  \alias "Staff"
  \denies "Voice"
  \defaultchild "MyVoice"
  \accepts "MyVoice"
  \override BarLine #'transparent = ##f
  \override StaffSymbol #'thickness = #1.0 % default
%  \override StaffSymbol #'thickness = #1.3
 }

 \context {
  \Score
  \accepts "MyStaff"
 }
}

%%% takt, tonart etc %%%

pre = {
 \time 2/2
 \key d \minor
}

premelody = {
 \autoBeamOff
 \clef "petrucci-c1"
 \pre
}

prebass = {
 \autoBeamOff
 \clef "mensural-f"
 \pre
}

voicename = MyVoice

%%% melodi %%%

melody = \relative c' {
 g'2 bes2 a2 bes4 c4 d2 d2 c2 bes2 a2 a2\fermata\divMax
a2 d2 c2 c4 bes4 a2 bes2 c2 bes2 a1 g1\divFin
}

%%% bas %%%

bass = \relative c {
 g'2 g,2 d'2.^"56" c4 bes2 bes2 a2 g2 d'2^"#" d2^"#"\divMax
d4^"b" c4 bes2 a2. g4 d'2 bes2 a2 g2 d'1 g,1\divFin
}

verse = \lyricmode {
 Tac -- ker HEr -- ra -- nom som är gans -- ka bli -- der/
För sin barm -- her -- tig -- het i al -- la ti -- der.
}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%% png / svg %%%

\score {
 <<
  \new \voicename = "melody" { \premelody \melody }
   \new Lyrics \lyricsto "melody" { \verse }
  \new \voicename {\prebass \bass }
 >>
 \layout {}
}

%%% midi / ogg %%%

\score {
 <<
 \new Staff { \unfoldRepeats { \melody } }
 \new Staff { \unfoldRepeats { \bass } }
 >>
 \midi {
  % \tempo 105 2 % 2.16+
  \context {
   \Score
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 105 2)
  }
  \context {
   \Staff
   midiInstrument = #"church organ"
  }
 }
}

1. TAcker HErranom som är ganska blider/
För sin barmhertighet i alla tider.

2. Then oss af sina goda milda håfwor/
Samt all sin creatur så wäl begåfwar.

3. Siunger HErranom ganska innerliga/
Lof / prijs/ ähra och tack ewinnerliga.

4. Ty han rätt som en mild/ barmhertig Fader/
Oss sin torftige barn föder och kläder.

5. Gif Gudh/ at wij tin godhet wäl betrachte/
Och på tin helga Budh och wilja wachte.

6. Genom tin enda Son wår HErra Christum/
Lifsens tröst och salighet in för tin thron.

7. Oss til stoor frödt också til mycken gamman:
Ther til siunge wij nu af hiertat/ Amen.

342.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 342 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/342 saknas

1. NU låt oss Gudh wår HErra
Tacka/ och honom ähra/
För sia gåfwor många/
Som wij hafwe undfångit.

2. Kroppen/ siälen och lifwet/
Sielf han oss hafwer gifwit:
Them ock il at bewara/
Mån han sin flijt eij spara.

3. Nähring gifwer han lifwet/
Siälen ock widh macht blifwer;
Fast henne uthaf synden
Onde dödsfåår uthspringer.

4. Läkiaren är oss gifwen/
Then samme heter lifwet/
Christus alt medh sin pina
Lifwet förwärfde fina.

6. Ge- 5. Hans