Sida:Psalm1695-3.djvu/98

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
698 Morgon-Psalmer. Morgon-Psalmer. 699

Förlåt migh mina brister;
Hielp migh af all min nödh.

2. Jagh beder tu wil migh höra/
At jagh i thenna dagh
Altijd må flitigt giöra
Thet är til behagh:
Mitt hopp står alt til tigh/
Ty jagh befaller migh
Uthi tin' helga händer/
Också min Öfwerhet.

3. Sij/ HErre/ för tin ähra/
War migh miskundelig:
Genom tin Son wår HErra/
Bönhör migh nådelig:
At tu bewarar wäl
Min Anda/ lijf och siäl/
Mitt taal och alla tanckar/
Förstånd och all anslag.

4. Ty hwad migh bör at giöra/
Tu wille ther til see;
At jagh icke förfähras
Uthi min sidsta nödh.
Min ingång och uthgång/
J thenna dagh så lång;
Min handel och min wandel
Står alt i tine hand.

5. Hwad meer är at besinna/
Som jagh eij kan förståå/
Låt migh tin nåder finna/
At alt kan wäl tilgåå.
Ty jagh befaller tigh
J sanning wisserlig/
Min dödh/ min sidsta ända/
Och min upståndelse.

6. Gudh Fader migh bewara
Uthi min sidsta nödh;
Fräls migh från Satans snara/
Och för en ond brådödh.
Ach HErre JEsu Christ!
Min enda tröst förwist/
Låt migh fåå medh tigh glädias
J alla ewighet.

352.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 352 [visa] [redigera] [historik] [rensa sidcachen]


\version "2.14.2"

% Lilypond i MediaWikis Score extension är tämligen begränsad då Lilypond körs i safe mode (lilypond -dsafe=#t)
% vilket slår av de flesta avancerade funktionerna av säkerhetsskäl. Dessutom kör svenska
% wikisource med en ganska gammal version av Lilypond (2.14) som saknar en del funktionalitet
% eller som är omöjlig att använda i safe mode.


%%% taktstreck %%%

% "divisioMaxima" = heldraget taktstreck
divMax = {
 % Egentligen vore det kanske önskvärt med divisioMaxima genom
 %  \once \override BreathingSign #'stencil = #ly:breathing-sign::divisio-maxima
 %  \once \override BreathingSign #'Y-offset = #0
 %  \breathe
 % men det fungerar inte av okänd anledning. Går inte heller att inkludera "gregorian.ly" (safe mode).
 %
 % i stället använder vi ett vanligt taktstreck. 
 \bar "|"
}

% slutstreck
divFin = {
 \bar "||"
}

%%% paper & layout %%%
\paper {
 indent=0\mm
 short-indent=0\mm
 oddFooterMarkup=##f
 oddHeaderMarkup=##f
 print-page-number=##f
}

% Vi kan inte ändra accidentalStyle manuellt. Som lösning använder vi MensuralVoice som har rätt bra inställningar.
%    \accidentalStyle "neo-modern"       % Kräver 2.15
%    #(ly:set-accidental-style 'neo-modern) % Fungerar inte i safe mode

\layout {
 \context {
  \Score
  timing = ##f 
  \remove "Bar_number_engraver"
 }

% \context {
%  \Staff
%  \override TimeSignature #'style = #'mensural
%  \override NoteHead #'style = #'petrucci
% }

 % MyVoice = MensuralVoice med Petrucci NoteHeads
 \context {
  \MensuralVoice
  \name "MyVoice"
  \alias "Voice"
  \consists "Slur_engraver"
  \override NoteHead #'style = #'petrucci
  \override Rest #'style = #'mensural
%  \override Flag #'style = #'mensural  % 2.16+
  \override Stem #'flag-style = #'mensural  % 2.14
  \override Stem #'thickness = #1.7
%  \override Stem #'length = #5.5
 }

 % MyStaff = MensuralStaff, fast med taktstreck
 \context {
  \MensuralStaff
  \name "MyStaff"
  \alias "Staff"
  \denies "Voice"
  \defaultchild "MyVoice"
  \accepts "MyVoice"
  \override BarLine #'transparent = ##f
  \override StaffSymbol #'thickness = #1.0 % default
%  \override StaffSymbol #'thickness = #1.3
 }

 \context {
  \Score
  \accepts "MyStaff"
 }
}

%%% takt, tonart etc %%%

pre = {
 \time 2/2
 \key c \major
}

premelody = {
 \autoBeamOff
 \clef "petrucci-c1"
 \pre
}

prebass = {
 \autoBeamOff
 \clef "mensural-f"
 \pre
}

voicename = MyVoice

%%% melodi %%%

melody = \relative c' {
 c8 c4 d e4. d8 e4 f g4.\fermata\divMax
 g8 a4 b c b a4. (g8) g4. \fermata\divMax 
 g8 e4 g a4. g8 f4 e d4.\fermata\divMax
 e8 g4 e f e d4. (c8) c2\fermata\divFin
}

%%% bas %%%

bass = \relative c {
 c8 c4 g c b a2 g4.\fermata
 e'8 d2 c4 g d'2^"#" g,4.\fermata 
 b8^"6" c4 e f c d e8 f g4.\fermata
 c,8 b4^"6" c d e8^"6" f g4 g, c2\fermata
}

verse = \lyricmode {
 Jagh tac -- kar tigh ge -- nom tin Son
O Gudh för ti -- na nå -- de!
Som migh i natt ut -- haf tin thron/
Frälst haar från al -- lan wå -- de.
}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%% png / svg %%%

\score {
 <<
  \new \voicename = "melody" { \premelody \melody }
   \new Lyrics \lyricsto "melody" { \verse }
  \new \voicename {\prebass \bass }
 >>
 \layout {}
}

%%% midi / ogg %%%

\score {
 <<
 \new Staff { \unfoldRepeats { \melody } }
 \new Staff { \unfoldRepeats { \bass } }
 >>
 \midi {
  % \tempo 60 2 % 2.16+
  \context {
   \Score
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 60 2)
  }
  \context {
   \Staff
   midiInstrument = #"church organ"
  }
 }
}


1. JAgh tackar tigh genom tin Son
O Gudh för tina nåde!
Som migh i natt uthaf tin thron/
Frälst haar från allan wåde.

2. J hwilken natt jagh låg så hårdt
Medh tiockt mörcker omfången/
Af mina synder plågad wardt/
Them jagh hafwer begångit.

Ty Tt tt 3 3. Ty