Sida:Psalm1695-3.djvu/99

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


3. Ty beder jagh af hiertans grund/
Tu wille migh tilgifwa
Min synd then jagh uthi all stund
Emot tigh haar bedrifwit.

4. Tu wilt migh ock i thenna dagh
J titt beskydd bewara/
Mo fiendens listige ansag/
För synd och allan fahra.

5. Regera migh efter wiljan tin/
Låt migh i synd eij snafwa;
At tigh må alla gierningar min'
Och lefwerne bahaga.

6. Ty jagh gifwer min kropp och siäl/
Och alt i tina händer;
J all min nödh och alt oskiäl/
Tu migh wost hielpen sänder.

7. At thenne werldensens Förste ond
Sin macht eij på migh röner:
Ty om tu eij giör migh bestånd/
Är han migh fast til mehne.

8. Allena Gudh i Himmels thron
Ware lof/ prijs och ähra!
Thesslikes ock hans enda Son/
Medh beääes And en HErra!

353.
Se tonen Num. 230.

<poem>1.AT tu Gudh i then mörcka natt/ Tin wård kring om mnigh hafwer satt/ At jagh fick skåda Solsens ksijn; Then tackar jagh tigh/ Fader min.