Sida:Psalm1695-4.djvu/80

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Korrekturläsningen av denna sida är påbörjad men inte fullständig. Se kommentarer i historiken och på diskussionssidan

Jungfru Marie Bebodelse Dagh.

Collecta.

GUdh/ som af tina blotta nådh och barmhertighet lät oss til salighet tin enda Son/ then af tigh i ewighet födder war/ timeligen i Jungfru Marie lifwe aflas/ och af henne födas: Gif oss käre himmelske Fader/ at wij tigh för sådana wälgierning måge tacksamme wara; och altijd tin helga wilia medh kärlek efterfölja. Genom samma tin Son JEsum Christum wår HErra/ Amen.

FörEpistelen/ Esa.7. w. 10.

OCh HErren talade åter til Ahas/ och sade:

11. Eska tigh ett tekn af HErranom tinom Gudh/ antingen neder i helwetit eller ofwan til i högdene.

12. Men Ahas sade: Jagh eskar intet: at jagh icke skal försökia HErran.