Sida:Psalm1695-4.djvu/92

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Korrekturläsningen av denna sida är påbörjad men inte fullständig. Se kommentarer i historiken och på diskussionssidan

Then andre Bönedagh.

FörEpistelen/Jer. 14. w. 7.

Evangelium/ Luc. 18. w. 1

J Then tiden sade JEsus ock een liknelse til Lärjungarna ther om/ at man skal altijd bedia/ och icke förtröttas.
2. Säijandes: En domare war vthi en stadh/ then icke frichtade Gudh/ och eij heller hade försyn för några menniskio.
3. Så war i samma stad een enkia; hon kom til honom/ och sade: Hielp migh ifrå min trätobroder.
4. Och han wille icke til någon tijd: Sedan sade han widh sigh sielf: Ändoch jagh icke fruchtar Gudh/ eij heller hafwer försyn för någon menniskio:
5. Doch förthenskull/ at thenna enkian öfwerfaller migh så swara/ måste jagh flyy henne rätt; at hon icke skal komma på thet sidsta och ropa på migh.
6. Och sade HErren: Hörer hör hwad then orätta domaren säger.
7. Skulle ock icke Gudh ämnas sina vthkorade/ som ropa til honom dagh och natt; ändoch han är långmodig medh then?
Jag säger eder/ at han skal hämnas them snarliga. Doch lijkwäl tå Mnisskiones Son kommer/ mån han skola finna troo på¨å jordene?