Sida:Psalm1695-4.djvu/93

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
10201021
Then Swenska Mässan.

Then Swenska Mässan/

Gudztiensten begynnes medh thenne allmännelige bekännelsen/ nederfallandes alle på knää.

KÄre wänner/ bröder och systrar i Christo JEsu. Efter wij nu församlade äre til at hålla wår Gudztienst; tacka Gudh för alla sina Gudomeliga wälgierningar; såsom ock bedia honom om alt thet oss nödhtorftigt är/ både i andelige och lekamlige saker: och ther hos förnimme/ at wij ju alle/ vtan twifwel/ äre medh synder beswärade/ och åstundom syndene gierna qwitte wara. Therföre wele wij falla på wår knää/ och ödmiuka oss in för Gudh wår himmelske Fader medh hierta och munn; och bekänna oss för arma elände syndare/ som wij ock äre; bediande honom om nådh och miskund/ så säijande hwar i sin stadh;

Här faller ock Predikanten på knää.

JAgh fattig syndig menniskia/ som i synd både aflad och född är/ och jämwäl sedan i alla mina lijfzdagar ett syndigt lefwerne fördt hafwer/ bekänner migh af alt hierta in för tigh alzwåldige ewige Gudh/ min käre himmelske Fader/ at jagh icke hafwer älskat tigh öfwer allting/ icke min nästa såsom migh sielf. Jag hafwer (ty wärr!) medh mina fäder i margfalliga måtto syndat emot tigh och tin helga Budord/ både medh tanckar/ ord och gierningar. Och weet migh förthenskull helwetet och ewinnerlig fördömelse wärd wara/ om tu skulle så döma migh/ som tin stränga rättwisa kräfwer/ och mina synder förtient hafwa. Men nu hafwer tu käre himmelske Fader vthlåfwat/ at tu wilt giöra nådh och miskund medh alla fattiga syndare/ som sigh omwända wilja/ och medh een stadig troo flyy til tina obegripeliga barmhertighet/ och Frälsarens JEsu Christi förtienst. Medh them wilt tu öfwersee/ i hwad måtto the emot tigh brutit hafwa/ och aldrig meer tilräkna them theras synder. Ther förlåter jagh migh vppå arme syndare; och beder tigh trösteliga/ at tu efter samma titt löfte wärdigas wara migh miskundsam och nådelig/ och förlåta migh alla mina synder/ titt helga Namn til prijs och ähro!

Sedan hafwer Presten thenna böön öfwer folcket.

THen alzmächtige ewige Gudh/ för sina stora obegripeliga barmhertighet/ och Frälsarens JEsu Christi förtienst/ förlåte oss alla wåra synder: och gifwe oss nådh til at bättra wårt syndiga lefwerne; och fåå med honom ewinnerligit lijf! Amen.

Sedan följer Kyrie Dominicale.

[Notbild]

HErre förbarma tigh öfwer oss. Christe förbarma tigh öfwer oss HErre förbarma tigh öfwer oss. Ähra ware Gudh i högden: och frijd på jordene: menniskiomen en godh wilje! Wij lofwe tigh/ wij wälsigne tigh: wij tilbedie tigh/ Wij prise och ähre tigh; wij tacke tigh för tin stora ähro. O HErre Gudh himmelske Konung! Gudh Fader Alzmächtig. O HErre thens Alrahögstes enfödde Son/ Wår salighet JEsu Christe! O HErre Gudh/ Gudz Lamb/ och Fadrens Son/ tu som borttager werldenes synder/ förbarma tigh öfwer oss! Ty tu äst allena helig. Tu äst allena HErre. Tu äst allena then högste/ JEsu Christe. Medh then Helge Anda/ i Gudz Faders härlighet/ Amen.